2023-02-16 07:30 CET

Bokslutskommuniké 2022

Fortsatta höga volymer men lägre rörelsemarginal

Fjärde kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 procent till 128,0 MSEK (131,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 6,7 MSEK (24,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,14 SEK (0,75). 

Helår 2022, januari – december 2022

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 497,0 MSEK (438,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 52,4 MSEK (56,2).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,52 SEK (1,68). 
  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 0,60 SEK (0,60) per aktie för verksamhetsåret 2022.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten, vilket medför att resultatet belastas med kostnader motsvarande cirka 3 MSEK.

VD-kommentar 
Nettoomsättningen för årets sista kvartal uppgick till 128,0 MSEK (131,8) och rörelseresultatet var 6,7 MSEK (24,7). Det motsvarar en rörelsemarginal på 5,2 procent.

– Det fjärde kvartalet har kännetecknats av fortsatt höga volymer men med en rörelsemarginal som påverkats negativt av snabbt stigande inflation samtidigt som vi utökar och omorganiserar organisationen för att klara ökad efterfrågan i framtiden.

Volymerna i Entreprenad Sverige ökade under fjärde kvartalet jämfört med föregående år och ackumulerat för helåret är både volymer och resultat i segmentet väsentligt bättre än föregående år. Ökningen under kvartalet hänförs till liningverksamheten där efterfrågan och beläggning fortsätter att vara hög. Liksom tidigare under året har merparten av arbetena i liningverksamheten utförts på Dalabanan. I entreprenadverksamheten färdigställdes merparten av förarbetena till kommande spårbyten tidigare under året. Snöprojektet inleddes som planerat i mitten av november.

Entreprenadverksamheten i Storbritannien har haft lägre volymer under fjärde kvartalet i jämförelse med föregående år. Underhållsbehovet av järnvägen i Storbritannien är fortsatt stort och vi tar därför ett nytt grepp om verksamheten i Storbritannien med syfte att bättre nå ut med företagets erbjudande, både inom och utanför ramavtalet med Network Rail. Arbetet kommer framöver att utföras tillsammans med samarbetspartners inom järnvägen i Storbritannien. För att skapa ännu bättre förutsättningar för koncernens entreprenadverksamhet har samtliga operatörer i entreprenadverksamheten i Storbritannien och Sverige samlats i ett bolag. Syftet är att skapa en effektivare organisation med bättre resursanvändning som kan anpassas utifrån aktuellt kundbehov i Storbritannien och Sverige.

Transport Skandinavien redovisar fortsatt höga volymer även om de inte är i nivå med fjolårets rekordvolymer. Transporter för Kaunis Iron och LKAB har fortlöpt planenligt under kvartalet. Kontraktet med LKAB löpte ut vid årsskiftet, men vi hoppas få förnyat förtroende under året. Volymen entreprenadtransporter har varit lägre än fjolårets rekordvolymer då det utförts färre spårbyten totalt sett i år och de som utförts har skett tidigare under året.

I lokverkstaden i Långsele har beläggningen varit fortsatt hög även under fjärde kvartalet. De stora projekten mot Nordic Re-Finance och Infranord fortgår planenligt. Projekten omfattar installation av ombordutrustning och Norden-anpassning på ett antal Traxx-lok och TMe-lok och för Infranords räkning sker ombyggnation av två diesellok som ska få bättre motorer som ger lägre utsläpp, det nya tågskyddssystemet ETCS samt en moderniserad förarmiljö.

I segment Maskin & Teknik pågår byggnationen av en ny och vidareutvecklad MPVe. Genom installation av strömavtagare möjliggör vi laddning från kontaktledningen. Det förenklar laddningen och minskar behovet av laddinfrastruktur vid sidan av järnvägen.

När jag för två år sedan inledde min tid på Railcare pågick pandemin för fullt och den hade stor påverkan på människor, samhälle och företag. För ett år sedan inleddes Rysslands invasionskrig i Ukraina och sedan dess har vi upplevt den högsta inflationen sedan början på 90-talet med stigande räntor som följd. Trots orosmolnen runtom oss så står vi på Railcare starkare än någonsin. Med stadig tillväxt och en stark finansiell ställning ser jag väldigt positivt på framtiden. Vi har under dessa år skaffat oss en väldigt bra position inom järnvägsbranschen där vi driver på innovation och omställning till en effektivare och hållbarare järnväg. Jag är djupt imponerad och stolt över mina fantastiska medarbetare som driver på och utvecklar bolaget för en ljusare framtid.

Mattias Remahl, CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post:
mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR- och Redovisningsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post:
lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 160 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 500 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt