2022-02-17 08:30 CET

Bokslutskommuniké 2021

Rekordomsättning och fortsatt hög beläggning i transportverksamheten

Fjärde kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 37,9 procent till 131,8 MSEK (95,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 24,7 MSEK (14,3).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (0,47). 

Helår 2021, januari – december 2021

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9,1 procent till 438,0 MSEK (401,3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 56,2 MSEK (60,4).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 SEK (1,82). 
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om
  0,60 SEK (0,60) per aktie för verksamhetsåret 2021.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Mattias Remahl tillträder som CEO och koncernchef den 1 oktober.
 • Railcare tecknar avtal med Infranord avseende uppgradering av lok till ett värde av 30 MSEK.
 • Railcare tecknar ett fyraårigt kontrakt med Trafikverket avseende beredskapslok på fyra nya orter i norr, till ett ordervärde på 152 MSEK.
 • Railcare sätter ett tydligt hållbarhetsmål för koncernen, att minska sina fossila utsläpp från egna lok och maskiner med 40 % till år 2025.

VD-kommentar 
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 131,8 MSEK (95,6) och rörelse-resultatet var 24,7 MSEK (14,3). Det motsvarar en rörelsemarginal på 18,8 procent.

– Ett mycket starkt kvartal som präglats av fortsatt hög beläggning i transport-verksamheten samtidigt som volymen arbeten i entreprenadverksamheten i Sverige varit högre än tidigare under året.

På entreprenadsidan i Sverige har volymerna under fjärde kvartalet varit i nivå med föregående år och högre än tidigare under året. Utförda entreprenadarbeten avser i huvudsak kabelsänkning och ballastbyten. Snöröjning åt Trafikverket påbörjades som planerat i mitten av november och fortgår till mitten av mars. Omfattande snöoväder i södra Sverige i början av december innebar att Railcare för första gången utfört snöröjning på Skånebanan. Inom lining-verksamheten har beläggningen varit högre än motsvarande period föregående år.

Entreprenadverksamheten i Storbritannien har haft en beläggning i nivå med motsvarande kvartal ifjol. De kostnadsbesparande åtgärder som genomförts har bidragit till att lönsamheten förbättrats. Verksamheten i Danmark har avyttrat ett äldre MY-lok som bidragit positivt till resultatet med 2,6 MSEK.

Transport Skandinavien redovisar ett mycket starkt kvartal med en tillväxt på 80 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Den högre omsättningen förklaras av att entreprenadtransporter åt Leonhard Weiss har pågått under i stort sett hela det fjärde kvartalet. Detta tillsammans med transporter av järnslig och järnmalm för Kaunis Iron och LKAB har bidragit till en hög volym transporter. Kontraktet med LKAB gick ut vid årsskiftet och har inte förlängts då kunden inte har behov av dessa transporter för närvarande. I december tecknade Railcare ett avtal med Trafikverket avseende beredskapslok som löper på fyra år med ett totalt ordervärde på 152 MSEK, vilket motsvarar 38 MSEK per år. Kontraktet gäller från 1 augusti 2022. Lokverkstaden har haft bra beläggning och tecknade i början av december ett avtal med Infranord avseende uppgradering av två diesellok av typ TB till ett värde av 30 miljoner kronor.

I segment Maskinförsäljning har leveransen av powerpacks till Loram försenats på grund av leveransproblem. Brist på containers har medfört att leveransen kommer att ske under det första kvartalet 2022 istället för i december 2021 som planerat. Railcare har under det fjärde kvartalet tecknat avtal med BLS Rail om försäljning av 28 st timmervagnar, varav 6 st har levererats till kund innan årsskiftet.

Den planerade etableringen i Hong Kong kan under rådande omständigheter inte genomföras mot bakgrund av att lokala myndigheter har beslutat att skärpa nedstängningen av samhället och de restriktioner som råder sedan tidigare.

Railcare offentliggjorde i mitten på december ett offensivt mål att minska fossila utsläpp från den egna verksamheten med 40% fram till år 2025. Det är ett viktigt steg både för Railcare och branschen i sin helhet. Järnvägen är redan idag ett miljövänligt alternativ, men det finns mycket att göra för att den ska förbli hållbar över tid. Med människan och miljön i fokus vill vi fortsätta att ligga i framkant och göra våra gula maskiner grönare.

Mattias Remahl, CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post:
mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post:
lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt