2021-02-18 08:30 CET

Bokslutskommuniké 2020

Rekordår i försäljning och resultat

Fjärde kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2,2 procent till 95,6 MSEK (93,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12,8 MSEK till 14,3 MSEK (1,5).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,47 SEK (0,01).

Helår 2020, januari december 2020

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 8,3 procent till 401,3 MSEK (370,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 28,4 MSEK till 60,4 MSEK (32,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,82 SEK (0,87).
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 0,60 SEK per aktie (0,30 SEK) för verksamhetsåret 2020.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Railcare har tecknat ett 10-årskontrakt värt 740 MSEK med Kaunis Iron AB för transport av järnmalm.
 • Railcare har tecknat ett snöröjningskontrakt med Trafikverket på två år om 40,2 MSEK per år.
   

VD-kommentar 
Under fjärde kvartalet 2020 har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 14 MSEK och en försäljning på 96 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 15 procent. Under helåret 2020 har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 60 MSEK och en försäljning på 401 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 15 procent. 2020 är ett rekordår för koncernen både när det kommer till försäljning och resultat. Samtliga av koncernens segment har positiva rörelseresultat för helåret. Tillväxten jämfört med föregående år är 8 procent, trots ett år med en världspandemi.

Under fjärde kvartalet är försäljningen i jämförelse med föregående år 2 procent högre och rörelseresultatet är 13 MSEK bättre. Ökningen i resultat under kvartalet kommer från samtliga segment.

2020 är minst sagt ett märkligt år på många sätt. Där helt plötsligt järnvägen kom än mer i fokus och att den måste fungera i kristid. Samtidigt ställs vi inför en mängd olika nya utmaningar, tex. hur vi skyddar oss mot en pandemi och dess smittspridning. Vi får hitta nya flexibla lösningar i vårt arbete och vi följer de olika ländernas rekommendationer. Jag tycker vi har balanserat detta mycket bra för oss själva och våra familjer, för företaget och för den samhällsviktiga järnvägen. Dessutom har vi samtidigt som vi utfört allt arbete på järnvägen varit än mer flexibla än vanligt med resor och arbetsuppgifter och vi har hållit humör och energi uppe i företaget. Vi har gett två miljoner kronor till välgörenhet i form av det välgörenhetsprojekt vi hade under våren, för att bidra till samhället och näringslivet för att motverka effekterna av smittspridningen av Covid-19.

Brexit är nu ett faktum och en överenskommelse träffades mellan EU och Storbritannien. Vi har inte sett någon negativ påverkan för den verksamhet som vi bedriver i Storbritannien, även om det kan bli en viss ökning av administration tex. vid tullar.

På entreprenadsidan har vi under kvartalets början varit sysselsatta med kabelsänkning på sträckorna Fagersta – Ludvika samt Laxå – Kil för att sedan från mitten på november övergå till snöröjning i det uppdrag vi har åt Trafikverket. Nytt avtal med Trafikverket är tecknat angående snöröjning för kommande år där avtalet är på två år samt med möjlighet till förlängning med tre år. Avtalet började gälla den 15 november 2020 och kontraktssumman är på 40,2 miljoner kronor per år. Antal maskinenheter i avtalet är desamma som tidigare kontrakt.

Just nu pågår planering tillsammans med Trafikverket för beläggning av maskiner för de arbeten som ska utföras under 2021 inom det ramavtal som vi har med dem. Beläggningen för 2021 är god, då det är många förarbeten som ska genomföras. Det är ovanligt god framförhållning för vår verksamhet på entreprenadsidan i Sverige.

Det fjärde kvartalet var ett starkt kvartal för segment Transport Skandinavien, med en tillväxt på 36 procent i jämförelse med föregående års fjärde kvartal samt med ett resultat efter finansiella poster på 5,4 MSEK. Under kvartalet har vi haft god beläggning i två av höstens olika spårbyten Helsingborg – Teckomatorp och Bankeryd – Jönköping som pågick fram till att snöröjningsavtalet började den 15 november 2020. Fem lok och tio lokförare är engagerade i snöröjningsuppdraget åt Trafikverket fram till och med den 15 mars 2021. Försäljning pågår nu förfullt inför de planerade spårbytesprojekten 2021.

Under kvartalet har vi också kört järnmalm åt Kaunis Iron och transporterna fortsätter gå planenligt mellan Pitkäjärvi och Narvik.

Den 12 juni 2020 startade vi att köra malmtransporter åt LKAB Malmtrafik och uppdraget är nu förlängt till den 30 juni 2021. Vi kör ett omlopp per dygn med totalt 3200 ton malm mellan Svappavaara och Kiruna.

Vi har under kvartalet startat upp uppdraget att hålla beredskapslok i Borlänge där kunden är Trafikverket. Uppdraget startade den 26 oktober 2020 och kontraktet är på tre år samt med två optionsår.

Två lok T68 är sedan länge uthyrda till Cargo Net i Norge och vi har kontrakt på tre år samt fyra optionsår. Ett lok är tillsvidare uthyrt till Banenor i Norge.

Lokverkstaden har haft bra beläggning för kvartalet och det är fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster i lokverkstaden. Under kvartalet har motorbyten genomförts åt Strukton och Infranord samt reparation och underhåll av egna lok.

Segment Entreprenad Utland har under fjärde kvartalet haft något lägre beläggning än förgående års fjärde kvartal, men med ett bättre resultat än tidigare. Detta då vi gjort kostnadsbesparingar och hittat nya arbetssätt. Försäljning och planering pågår för fullt för 2021 och nya beställningar kommer in kontinuerligt.

Under kvartalet har vi utfört arbete åt Network Rail inom de geografiska områdena London North West, Skottland samt London South East.

Under oktober 2020 hyrde vi i Norge ut en Railvac med operatörer och i Finland har vi utfört ballastbyten i växlar samt genomfört arbeten i Salo där spårsänkning utfördes i en järnvägstunnel med vår finskanpassade Railvac. I Danmark rullar maskinuthyrningen av lok och Railvac på som vanligt. Loket är uthyrt till Kontec och den Danska Railvacen har varit uthyrd i Sverige under kvartalet.

Segment Maskinförsäljning har under fjärde kvartalet gjort finjusteringar av  den första prototypen av MPV:n. MPV:n testas på verkstadsområdet i Skelleftehamn. MPV:n har förts över från segment Maskinförsäljning till Entreprenad Sverige för att sedan komma ut i riktigt arbete till våren 2021.

I verkstaden pågår också byggnation av en Ballast Feeder som ska användas i vår egen verksamhet i Sverige eller utlandet.

Vi har fått beställning av Loram på två maskindelar till Railvacs med leverans under andra kvartalet till ett samlat ordervärde på 10 MSEK.

När jag summerar våra arbetsinsatser under året 2020 blir jag mycket glad och stolt över den fina prestation som alla i företaget har gjort under det gångna året. Vi har under året levererat alla våra uppdrag på ett föredömligt sätt med kvalitet och som alltid med hög säkerhet. Detta i alla våra bolag och uppdrag med allt från verkstadsarbeten, transporter och entreprenadarbeten. Under året har vi också byggt klart vår nya innovation, den batteridrivna MPV:n som i oktober 2020 hade världspremiär i Skelleftehamn.

Ser vi framåt har vi långa kontrakt med Trafikverket när det kommer till både snöröjning och entreprenadjobb, har ett nytecknat avtal med Kaunis Iron för 10 år framåt, förlängt uppdrag hos LKAB,  och har ramavtal med Network Rail, vilket skapar en stabil orderstock framåt. Under 2021 så ser det ut att bli fortsatt mycket att göra i alla bolag och volymerna ser stabila ut. Det är många spårbyten under 2021 som vi kommer att vara engagerade i på olika sätt, både med lok och Railvac. Under våren planerar vi för att MPV:n kommer ut på sitt första riktiga jobb och det ser jag verkligen fram emot. På maskinsidan ser jag stora expansionsmöjligheter framöver. Jag tror också att de olika staterna där vi jobbar kommer att investera ännu mer medel för järnvägen för att få igång samhället igen efter pandemin, så det ser fortsatt ljust ut för järnvägsindustrin framledes.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 07:30 CET.
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt