2022-11-03 07:30 CET

Delårsrapport januari-september 2022

Omsättningsrekord och höga volymer i både segment Entreprenad Sverige och Transport Skandinavien.

Tredje kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 16,1 procent till 146,5 MSEK (126,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 23,9 MSEK (25,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 SEK (0,79). 
   

Årets nio första månader

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 20,5 procent till 369,0 MSEK (306,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 45,7 MSEK (31,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 SEK (0,92). 
   

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Under kvartalet tecknade Railcare ett nytt ramavtal med Network Rail, som gäller i två år framåt. I det nya ramavtalet är prissättningen till viss del justerad och bokningsförfarandet av Railcares maskiner är förenklad.

VD-kommentar 

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 146,5 MSEK (126,2) och rörelse-resultatet var 23,9 MSEK (25,3). Det motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 procent.

– Rekordhöga volymer, stark tillväxt och fortsatt hög rörelsemarginal är utmärkande för det tredje kvartalet. Volymerna i entreprenadverksamheten i Sverige är väsentligt högre än föregående år samtidigt som transportverksamheten haft fortsatt höga volymer.

Volymerna i Entreprenad Sverige har varit betydligt högre än föregående år. Den gröna industri­boomen i norra Sverige har en positiv påverkan även på oss och det är glädjande att vi under tredje kvartalet utfört en hel del förberedande arbeten i denna region. På Malmbanan har inventering skett på delar av spåret med provgropar och miljöprover inför kommande  underhållsarbete. På Pitebanan, mellan Älvsbyn och Piteå, har vi utfört kabelsänkningar inför ett spårbyte 2024.  Högre maskin­underhåll och fler inhyrda maskiner från koncernbolag har medfört högre kostnader som motverkat resultateffekten av volymökningen under det tredje kvartalet. Resultatet för det tredje kvartalet är i nivå med föregående års kvartal, men ackumulerat för helåret är både volymer och resultat väsentligt bättre än föregående år. I Liningverksamheten, är efterfrågan på tillstånds­bedömningar och trumrenoveringar fortsatt väldigt hög. Kunden har stort fokus på avvattning och både för tredje kvartalet och hittills under året är volymerna mer än dubbelt så höga som motsvarande perioder ifjol. Merparten av arbetena har utförts på Dalabanan, men vi har även renoverat ledningar under Billerud Korsnäs Karlsborg pappers- och massafabrik utanför Kalix.

Entreprenadverksamheten i Storbritannien har haft högre volymer under tredje kvartalet i jämförelse med föregående år, vilket bidragit till att resultatet förbättrades och verksamheten redovisade ett nollresultat under tredje kvartalet. Volymen och resultatet under årets första nio månader är alltjämt lägre jämfört med ifjol. Det nya ramavtalet med Network Rail gäller från slutet av juli och två år framåt.

Transport Skandinavien redovisar fortsatt höga volymer. Transporter för Kaunis Iron och LKAB har fortlöpt planenligt och i samma omfattning som under föregående år. Kontraktet med LKAB sträcker sig året ut. Volymen entreprenadtransporter är fortsatt hög men något lägre än fjolårets rekord­volymer. Lokverkstaden jobbar under högtryck och orderingången har varit stark under hela året. Två parallella projekt pågår mot Nordic Re-Finance,  som omfattar installation av ombordutrustning och Norden-anpassning på ett antal Traxx-lok och TMe-lok. Ombyggnationen av två diesellok till Infranord fortgår, projektet är i en intensiv fas där monteringsarbete mot slutprodukt pågår.

I segment Maskin & Teknik har fokus varit byggnation av ny vidareutvecklad MPVe, som fortgår planenligt och beräknas vara färdigställd andra halvåret 2023. Vi har deltagit på InnoTrans i Berlin under september månad. InnoTrans är världens största fackmässa för spårvägsbranschen. Vi kan konstatera att intresset för elektrifiering är stort och att vi ligger i framkant i utvecklingen av fossilfritt underhåll på järnvägen.

Hur oroligheterna med krig i Europa och ökad finansiell oro ska utvecklas är svårt att förutse. Vi ser i dagsläget ingen väsentlig kortsiktig påverkan på verksamheten, men eventuella långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse.

I dessa tider behövs ljuspunkter och nu när vi förhoppningsvis lämnat pandemin bakom oss så kommer vi på Railcare att bjuda 800 medarbetare inom vård och omsorg i Skellefteåregionen på hockey. Det är vårt sätt att lyfta fram och säga tack för den enorma och livsviktiga insats som dessa människor gjort under pandemin. Stort tack till er alla!

Mattias Remahl, CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post:
mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR- och Redovisningsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post:
lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 150 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt