2020-05-05 07:30 CEST

Delårsrapport januari-mars 2020

Järnvägen är en kritisk samhällsfunktion

Första kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 24,8 procent till 106,0 MSEK (84,9).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7,0 MSEK till 17,4 MSEK (10,4).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,54 SEK (0,31).

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Railcare har inte haft några inställda arbeten på grund av Covid-19.
  • Leverans av tre generatorvagnar till kund inom segment Maskinförsäljning.
  • Railcare har haft en tidig start för säsongen på entreprenadarbetena i Sverige.
     

VD-kommentar 
Under första kvartalet har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 17,4 MSEK och en försäljning om 106 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 16,5 procent. Detta är det starkaste första kvartalet vi har haft i Railcares historia. Tillväxt med 25 procent och ett rörelseresultat som är 7,0 MSEK bättre än föregående års första kvartal.

Tillväxten på 25 procent och det starka resultatet beror främst på leveransen av tre generatorvagnar till kund inom segment Maskinförsäljning samt att vi har haft en tidig start för säsongen på entreprenadarbetena i Sverige. Segmenten Entreprenad Utland och Transport Skandinavien har under kvartalet levererat enligt plan.

Covid-19 pandemin har inte i nuläget påverkat bolaget med några inställda jobb. Informationen från de olika länderna där vi jobbar är att järnvägen är en kritisk samhällsfunktion som måste fungera i kris, så vi på Railcare fortsätter att jobba för att hålla järnvägen i ett robust skick. Vi har som många andra i samhället fått planera om för att hitta lösningar i vårt dagliga arbete med resor, möten med mera, så att vi kan utföra de jobb som vi har. Det har efter omständigheterna gått väl och vi följer myndigheternas rekommendationer i de olika länderna där vi verkar.

Den svenska staten har beslutat om att sänka arbetsgivaravgiften under perioden mars till juni 2020. Railcare är inte beroende av de sänkta arbetsgivaravgifterna även om vi välkomnar dem. Railcare kommer att använda dessa medel för att ge riktade medel eller hjälp till näringsliv och sjukvård i de områden vi jobbar. Vi bedriver denna satsning som ett internt projekt för att stötta samhället med att bekämpa Covid-19 och hjälpa till på olika sätt.

Inom segment Entreprenad Sverige har vi varit fullt sysselsatta med det snöröjnings­åtagande vi har åt Trafikverket fram till den 15 mars. En tidig start på säsongen blev det då vädret var milt och förarbetena med kabelsänkning inför spårbyten gällande de sex avrop vi har från Trafikverket kunde komma igång redan den 17 mars. Entreprenad Sverige har god beläggning fram till juli 2020 och arbete pågår med försäljning och beläggning av maskinerna för hösten 2020 och våren 2021. Detta är ovanligt god framförhållning för vår verksamhet på entreprenadsidan i Sverige.

Det första kvartalet 2020 har gått enligt plan för segment Transport Skandinavien och vi har beläggning i Kaunisprojektet, entreprenadtransporter samt lokverkstad. Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går enligt plan och vi har även under kvartalet kört några extra omlopp av järnmalm. Detta skapar en bra bas och stabilitet för segmentet. Avtalet med Kaunis Iron är på fem år och vi har nu gjort första året på avtalet. Gränsen är öppen för transport av järnmalm till Narvik även under tiden med lockdown i Norge till följd av Covid-19. Lokförare har fått tillstånd att vara i Norge så de kan utföra sina jobb.

Den 22 april körde vi det 1 000:e malmtåget mellan Pitkäjärvi och Narvik och vi har med god kvalitet och säkerhet transporterat cirka tre miljoner ton järnmalm.

För övriga transportverksamheten har det varit ett normalt kvartal för årstiden där vi varit engagerade i snöuppdraget åt Trafikverket samt lite blandade mindre körningar.

Under det första kvartalet har vi fått in följande beställningar på loktjänster inför sommarens olika spårbyten. Borås – Hillared, utfarter Gävle, Avesta/Krylbo-Hedemora, Öxnered-Håkanstorp, Helsingborg-Teckomatorp, Bankeryd-Jönköping. Sammanlagt ordervärde är 18 MSEK och arbetena kommer att utföras under perioden mitten av juni fram till slutet av oktober. Railcare tecknade även under kvartalet ett treårskontrakt med Trafikverket för röjning av järnvägsfordon i Borlänge om cirka 22 MSEK. Avtalet är på tre år samt två optionsår och börjar gälla den 26 oktober 2020.

I segment Entreprenad Utland har vi under första kvartalet haft normal beläggning, försäljning samt planering pågår för fullt för 2020–2021. Försäljningen pågår för fullt och nya beställningar kommer in kontinuerligt.

I Storbritannien är järnvägen utsedd till en kritisk funktion för samhället och trots lockdown fortgår jobben som planerat och våra operatörer har tillstånd att transportera sig från bostad till arbetsplatsen.

Då det i nuläget det är svårare att resa, så har vi säkrat operatörsresurser i Storbritannien för att klara den planerade mängden jobb framöver.

Inom segment Masinförsäljning har vi under första kvartalet haft en tillväxtökning och bra resultat då leveranser gått ut till kund. De tre sista av totalt fem generatorvagnarna åt Infranord är klara och levererades till kunden under mars och projektet är nu färdigt.

Ombyggnation och renovering av en Railvac är färdigställd och levererades till kunden Norsk Jernbane Drift (NJD) under mars och nu ligger fullt fokus på utveckling och färdigställande av den första prototypen av vår emissionsfria batteridrivna Multi Purpose Veichle (MPV) Railcares senaste innovation.

Trafikverket har aviserat stora satsningar framåt på järnvägsunderhåll med en inriktning på planerat underhåll så som spårbyten, växelbyten, ballastbyten det vill säga projekt som ligger helt i linje med vad vår maskinpark kan erbjuda. Trafikverkets nationella plan sträcker sig 10 år framåt och volymerna för järnvägsunderhåll kommer att öka ytterligare framöver.

Vi har en stabil orderstock framåt med mycket inbokat på entreprenadsidan i Sverige och UK, vi har en bra bas med järnmalmstransporterna åt Kaunis och glädjande många order på transportsidan för de av Trafikverket planerade spårbytena. Vi upplever också ett stort intresse från potentiella nya kunder, främst när det gäller nya marknader för maskinförsäljning.

Det har varit en bra start på året för Railcare trots att vi och övriga världen kämpar mot Covid-19 pandemin. Järnvägens betydelse har stärkts ytterligare då människor och gods behöver komma fram på ett robust sätt. Jag är mycket stolt över alla mina engagerade medarbetare som jobbar med att hålla järnvägen i ett bra skick och den flexibilitet alla visar då vi verkligen måste utföra våra vardagliga jobb på ett eljest vis.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt