Den 6 maj 2020 kl. 13:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB:s (publ)  på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Dokument

Stämmoprotokoll exkl. bilagor

Årsredovisning 2019

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Presentation av föreslagna styrelsemedlemmar

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens redogörelse enligt 10.3 i Koden

Föreslagen dagordning 2020

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB

Fullmaktsformulär