2023-11-09 07:30 CET

Delårsrapport januari-september 2023

Ett av Railcares bästa kvartal någonsin.

Tredje kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 8,7 procent till 159,2 MSEK (146,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 26,8 MSEK (23,9).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,78 SEK (0,74).

Årets nio första månader

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 12,4 procent till 414,9 MSEK (369,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 54,8 MSEK (45,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,56 SEK (1,39).

Väsentliga händelser tredje kvartalet

  • LKAB nyttjar sin option och förlänger transportavtalet att gälla under hela 2024. Avtalets värde uppgår till cirka 70 MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Railcare tilldelas ytterligare kontrakt avseende beredskapslok, som löper på fem år och med ett ordervärde på totalt 403 MSEK, vilket motsvarar 80 MSEK per år. Uppdragen inleds under 2025.

VD-kommentar
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 159,2 MSEK (146,5) och rörelseresultatet var 26,8 MSEK (23,9). Det motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 procent.

– Vi levererar ett av våra bästa kvartal någonsin för koncernen, med rekordhög omsättning och ett väldigt starkt rörelseresultat, trots utmaningar i branschen och hög inflation. Transportverksamheten, lokverkstaden i Långsele och entreprenadverksamheten i Sverige är alla starkt bidragande till resultatet.

Det starka resultatet under tredje kvartalet är ett kvitto på att vi har lyckats hantera en tid av hög inflation och de utmaningar som finns i branschen. Vi har haft hög beläggning i entreprenad- och liningverksamheten i Sverige, även om en högre andel markjobb i liningverksamheten påverkar marginalerna negativt. I transportverksamheten har vi utfört uppdragen åt Kaunis Iron och LKAB enligt plan.

Volymen entreprenadtransporter har varit lägre än föregående år, vilket kompenserats av indexuppräkning i längre kontrakt. Lokverkstaden i Långsele har haft väldigt hög beläggning och har under kvartalet bland annat färdigställt uppgradering och installation av ombordutrustning i fem Traxx-lok för Beacon Rails räkning. Volymerna i entreprenadverksamheten i Storbritannien fortsätter att vara låga, vilket till viss del förklaras av att färre underhållsarbeten utförs sommartid.

Större medvetenhet på effektivt underhåll likt ett depåstopp i Formel 1

Det händer en del positivt i branschen också. Mötet med infrastrukturminister Andreas Carlson i juni har fått till följd att regeringen tagit nästa steg och gett Trafikverket i uppdrag att ”redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet”. Uppdraget ska redovisas senast i februari nästa år. Sen gäller det att åtgärderna blir verkstad också.

Under mötet med infrastrukturministern gjorde jag liknelsen med ett depåstopp i Formel 1 och att vi måste ”byta alla hjul samtidigt”. Med det menar jag att underhållet måste bli mycket effektivare än vad det är idag. Det handlar om att utveckla nya maskiner och metoder, men till stor del också om bättre planering av utförandet av underhållet. Med Railcares effektiva maskiner och metoder tillsammans med vårt lösningsfokuserade arbetssätt har vi på Railcare verktygen för att skapa ett effektivt underhåll av järnvägen. Eftersom underhållsskulden är stor kommer det att ta lång tid att uppnå önskad standard på järnvägen, men det är viktigt att en positiv förändring sker så snabbt som möjligt. Det är därför glädjande att volymen entreprenadarbeten ökar och att Trafikverket involverar oss i planeringen av arbeten.

Gröna transporter en förutsättning för ett hållbart samhälle

En väl fungerande järnväg är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. I stort sett alla större gröna industriella etableringar som sker de kommande åren kräver gröna transporter och volymen transporter är omfattande.

I vår transportverksamhet har vi idag ett nära samarbete med Kaunis Iron och LKAB. Båda dessa bolag jobbar intensivt med den gröna omställningen och miljövänliga järnvägstransporter är en förutsättning för att minska miljöpåverkan. Railcare står även för hög leveranssäkerhet som inte bara bidrar till dessa bolag utan även andra aktörer som nyttjar järnvägen. Ju högre leveranssäkerhet desto mer tid i spår kan planeras. Det är särskilt viktigt när fler och fler aktörer ska samsas om den kapacitet som finns på järnvägen. Att vår transportverksamhet växer är ett tydligt tecken på att kunderna värdesätter vår flexibilitet och lösningsfokuserade arbetssätt.

Stärkta positioner på marknaden

I slutet av oktober meddelade Trafikverket att vi tilldelats sex nya beredskapslok. Kontraktet är det näst största i Railcares historia. Det stärker lönsamheten och långsiktigheten för hela koncernen och jag värderar detta kontrakt väldigt högt.

Lokverkstaden i Långsele har vuxit kraftigt de senaste åren och blivit en efterfrågad leverantör för underhåll och uppgradering av lok, till exempel installation av ombordsystem och ombyggnationer av lok för att förbättra miljöprestanda och förlänga livslängd.  De tjänster vi erbjuder på lokverkstaden är nödvändiga för införandet av nytt signalsystem och för att uppnå Trafikverkets miljömål som innebär att järnvägen ska vara utsläppsfri 2040.

Vår ambition är att fortsätta att driva utvecklingen i branschen med våra engagerade, ansvarstagande och lösningsfokuserade medarbetare som vår viktigaste tillgång. Jag är stolt över vad vi åstadkommer tillsammans! 

Mattias Remahl
Verkställande direktör

 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 07:30 CET.

Kontakt