Railcares årsstämma för 2022 kommer äga rum den 4 maj 2022 på Railcares huvudkontor i Skelleftehamn.

Dokument

Stämmoprotokoll exkl. bilagor

Årsredovisning 2021

Ersättningsrapport 2021

Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare 2021

Valberedningens förslag och motiverat yttrande 2022

Presentation av föreslagna styrelsemedlemmar 2022

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Föreslagen dagordning 2022

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Fullmaktsformulär