Railcares årsstämma för 2023 kommer äga rum den 4 maj 2023 kl. 11:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Dokument

Stämmoprotokoll exkl. bilagor

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB 2023

Fullmaktsformulär 2023

Valberedningens förslag och motiverat yttrande 2023

Presentation av föreslagna styrelsemedlemmar

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18_4 ABL

Föreslagen dagordning 2023

Årsredovisning 2022

Ersättningsrapport 2022

Revisorsyttrande ersättning till ledande befattningshavare