2023-08-17 07:30 CEST

Delårsrapport januari-juni 2023

Webcast with teleconference, Q2, 2023

July 27th 2023 10:00 (Europe/Stockholm)

Dial-in number

If you wish to participate via teleconference please register on the link below. After registration you will be provided phone numbers and a conference ID to access the conference. You can ask questions verbally via the teleconference. Go to teleconference

Listing

Large-Cap

I fokus

Nettoomsättning

144,7 MSEK

(127,2)

Rörelseresultatet (EBIT)

14,9 MSEK

(13,0)

Resultat per aktie

0,41 SEK

(0,40)

Rekordomsättning och bibehållen marginal

Andra kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 13,7 procent till 144,7 MSEK (127,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 14,9 MSEK (13,0).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,41 SEK (0,40).

Årets sex första månader

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,9 procent till 255,7 MSEK (222,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 28,0 MSEK (21,8).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (0,65).

Väsentliga händelser andra kvartalet

  • Railcare förändrar koncernledningen. Den nya koncernledningen består av Mattias Remahl, VD, Lisa Borgs, CFO, samt affärsområdesansvariga Johan Hansén och Jonny Granlund.
  • Den 4 maj hölls årsstämma i Railcare Group AB. Kommuniké och handlingar finns tillgängliga på www.railcare.se.

VD-kommentar 

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 144,7 MSEK (127,2) och rörelseresultatet var 14,9 MSEK (13,0). Det motsvarar en rörelsemarginal på 10,3 procent.

Ett starkt andra kvartal med rekordomsättning och bibehållen marginal trots hög inflation och ett tufft läge i branschen på grund av stora problem vid införandet av Trafikverkets nya planeringssystem MPK.

Kort framförhållning för tider i spår
Järnvägsbranschen är för närvarande i ett utmanande läge till följd av problem vid införandet av Trafikverkets nya planeringssystem MPK. Både tågoperatörer och underhållsentreprenörer påverkas kraftigt av väldigt kort framförhållning av tider i spår vilket leder till försvårad planering och i vissa fall inställda jobb och transporter. Det påverkar slutkunder i form av stora industriföretag som är beroende av en väl fungerande järnväg.

Railcare var ett av många företag som bjudits in till infrastrukturminister Andreas Carlsson i mitten av juni för att diskutera det aktuella läget och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra situationen. Alla mötesdeltagare, däribland representanter från LKAB, SSAB, Volvo, Stora Enso och Holmen, var överens om att situationen är oacceptabel. Kortsiktigt behöver planeringssystemet förbättras och de stora bristerna åtgärdas. Långsiktigt behöver kraftfulla åtgärder vidtas för att jobba ikapp den underhållsskuld som byggts upp på järnvägen under årtionden.

Trots det utmanande läge som branschen befinner sig i har Railcare, tack vare vår bredd i verksamheten och vårt flexibla arbetssätt, ökat både omsättning och resultat under det andra kvartalet.

Entreprenad Sverige
Volymerna i Entreprenad Sverige har ökat jämfört med andra kvartalet ifjol, vilket i huvudsak förklaras av den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet som innebär att alla operatörer organiserades i Entreprenad Sverige, till skillnad mot tidigare då delar av personal­styrkan tillhörde Entreprenad Utland. Årets entrepre­nadarbeten kom igång först i mitten av april på grund av det kalla vädret, vilket är en månad senare än föregåen­de år. Trots de utmaningar MPK medfört för korttids­planeringen har beläggningen varit relativt hög.

Liningverksamheten, som ingår i segment Entreprenad Sverige, har haft högre nettoomsättning jämfört med föregående år, men färre trumrenoveringar och mer markarbeten påverkar marginalen negativt.

Entreprenad Utland
Entreprenadverksamheten i Storbritannien har högre volymer jämfört med samma period föregående år. Om­sättningen under föregående år påverkades positivt av koncernintern uthyrning av personal till Entreprenad Sverige. I och med organisationsförändringen har ingen sådan uthyrning skett i år. Det förbättrade resultatet förklaras i huvudsak av de kostnadsbesparingar som har genomförts.

Transport Skandinavien
Transport Skandinavien redovisar högre volymer jämfört med andra kvartalet 2022, vilket i huvudsak hänförs till lokverkstaden i Långsele som har fortsatt stark tillväxt och de fyra beredskapsloken i det nya kontraktet med Trafikverket. Den planerade ökningen av omlopp i transportuppdraget för LKAB har på grund av försenade lokleveranser tagit längre tid än väntat och volymerna har uppnåtts först i början av tredje kvarta­let.

I lokverkstaden pågår uppgradering av TB-lok för Infranords räkning. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av försenade leveranser av ombordutrustning. Arbetet förväntas pågå fram till årsskiftet. Parallellt har arbete pågått med att installera ombordutrustning på Traxx-lok för Beacon Rails räkning. Dessa lok hyr Railcare för transportuppdraget åt LKAB.

Maskin och Teknik
I segment Maskin & Teknik fortgår byggnation av den vidareutvecklade MPV enligt plan. Maskinen beräknas vara färdigställd och testköras under andra halvåret 2023.

Jag är imponerad och stolt över det engagemang som våra medarbetare visat i denna utmanande tid. Kännetecknet för vår starka företagskultur är att vi är flexibla, snabbfotade och lösningsorienterade, och det visar sig än en gång vara vår största tillgång.

Mattias Remahl
Verkställande direktör

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 07:30 CEST.

Nyckeltal

Key figures Jul-Sep
2023
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Revenues1, SEKm 66.2 45.2 181.3 133
EBITDA1, SEKm 2.5 1.2 -5.3 4.9
EBITDA margin3, % 3.8% 2.6% -2.9% 3.7%
Operating profit1, SEKm -11 -10.7 -42.4 -30.4
Net profit/loss for the period2, SEKm -8.5 -10.8 -38.7 -33.4
Earnings per share2, SEK -0.24 -0.31 -1.1 -0.955
Operating cash flow2, SEKm 9.9 14.3 -3.9 18.9
Operating cash flow per share2, SEK 0.28 0.41 -0.11 0.54
Equity ratio2, % 61.9 65.5% 61.9% 65.4%%
Net debt2, SEKm 36.9 13.2 26.9 13.2
 1 Defined according to IFRS.
 2 Alternative performance measure. For definition and reconciliation, see pages 16-17.

Kontakt