2022-08-18 07:30 CEST

Delårsrapport januari-juni 2022

Starkt andra kvartal med höga volymer i både segment Entreprenad Sverige
och Transport Skandinavien.

Andra kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 39,7 procent till 127,2 MSEK (91,1).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,0 MSEK (-2,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (-0,12).  
   

Årets sex första månader

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 23,6 procent till 222,5 MSEK (180,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 21,8 MSEK (6,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,65 SEK (0,13). 
   

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I början av april tecknade Railcare ett förnyat avtal med LKAB avseende järnmalmstransporter. Avtalets värde uppgår till ca 50 MSEK och sträcker sig till och med den 31 december 2022.
 • Trafikverket nyttjade sin option och förlänger befintligt snöröjningskontrakt med ytterligare tre år. Förlängningen av kontraktet gäller till och med april 2025 och ordervärdet uppgår till 40 MSEK per år.

VD-kommentar 

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 127,2 MSEK (91,1) och rörelse-resultatet var 13,0 MSEK
(-2,5). Det motsvarar en rörelsemarginal på 10,2 procent.

– Ett starkt andra kvartal med mer än fördubblade volymer i entreprenadverksamheten i Sverige och väsentligt högre volymer även i transportverksamheten.

Volymerna i Entreprenad Sverige har mer än fördubblats jämfört med andra kvartalet ifjol. Entreprenadarbetena kom igång redan i mars och beläggningen har sedan dess varit fortsatt hög. Utförda arbeten avser i huvudsak förberedande arbeten i form av kabelsänkning och ballastbyten inför kommande års spårbyten.  I april nyttjade Trafikverket sin option och förlängde snöröjningskontraktet i ytterligare tre år. Det nya kontraktet sträcker sig till april 2025 och ordervärdet uppgår till 40 MSEK per år.

Liningverksamheten, som ingår i segment Entreprenad Sverige, har fördubblat nettoomsättningen jämfört med föregående år. Kundens ökade behov och fokus på vattenhantering har bidragit till att efterfrågan på tillståndsbedömningar och trumrenoveringar har ökat väsentligt.

Entreprenadverksamheten i Storbritannien har haft fortsatt låga volymer. Det pågår för närvarande en omfattande omorganisation inom Network Rail, vilket påverkat volymerna negativt under andra kvartalet. Railcare har tecknat ett nytt 2-årigt ramavtal med Network Rail som sträcker sig till utgången av juli 2024. Förutom prisjusteringar gör avtalet det enklare för kunden att avropa Railcares maskiner. Förhoppningsvis ska det nya avtalet, tillsammans med en generell ökad efterfrågan på underhåll, bidra till högre volymer framöver.   

Transport Skandinavien redovisar väsentligt högre volymer jämfört med andra kvartalet 2021. De högre volymerna förklaras av det nya kontraktet med LKAB, som under andra kvartalet omfattat transporter mellan Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Gällivare, till skillnad från andra kvartalet ifjol då transporter endast utfördes på en av sträckorna. Det har genomförts färre spårbyten under perioden, vilket innebär mindre entreprenadtransporter jämfört med föregående år. I stället har det varit mer förberedande arbeten inför kommande spårbyten, vilket gynnar segmentet Entreprenad Sverige.

I lokverkstaden är beläggningen hög och uppgradering av två diesellok för Infranords räkning fortgår enligt plan. Utöver det sker installation av ombordutrustning och Norden-anpassning på lok som ägs av Nordic Re-Finance.

Från den 16 juni 2022 är det krav på en certifierad ECM, underhållsansvarig, för alla järnvägsfordon som är i bruk. Railcare har erhållit certifiering för lok, vagnar och spårgående maskiner som används i egen verksamhet och även för utförande av underhåll på dessa maskiner. Det innebär att Railcarekoncernen på detta sätt har ett helhetsgrepp över de fordon vi använder i vår egen verksamhet och att lokverkstaden även kan erbjuda sina tjänster till externa kunder utifrån ett erkänt och certifierat system.

I segment Maskin & Teknik har inte några större leveranser skett under andra kvartalet. Byggnation av en ny vidareutvecklad MPVe fortgår planenligt och maskinen beräknas vara färdigställd andra halvåret 2023. I månadsskiftet maj/juni deltog Railcare på världens största mässa för maskiner och underhållsteknik på järnvägen, IAF Münster 2022. Med över 140 utställare från totalt 17 länder ger IAF Münster en bra bild över var järnvägsbranschen är på väg. Intresset för batteridrift är stort och vi kan konstatera att vi ligger i framkant i utvecklingen i branschen, och vi vill även fortsättningsvis leda utvecklingen mot en än mer hållbar järnväg.

Mattias Remahl, CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post:
mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR- och Redovisningsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post:
lisa.borgs@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 150 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt