Ladda ner

Resultaträkningar

Resultaträkningar (Kvartal) Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018
Belopp i KSEK
Nettoomsättning 91 047 88 936 95 583 94 477 105 289 105 952 93 537 101 017 91 161 84 895 78 674
Aktiverat arbete för egen räkning 3 464 1 396 11 346 3 466 743 661 976 2 290 3 176 1 106 1 246
Övriga rörelseintäkter 1 338 1 038 228 1 020 1 746 609 778 147 600 250 207
Summa 95 848 91 369 107 157 98 962 107 778 107 222 95 291 103 454 94 937 86 251 80 127
Råvaror och förnödenheter -33 720 -20 337 -31 704 -27 532 -31 099 -31 405 -37 575 -33 726 -34 494 -23 798 -22 703
Övriga externa kostnader -15 689 -12 810 -13 934 -14 391 -15 252 -15 300 -12 179 -12 183 -11 058 -11 722 -19 669
Personalkostnader -34 937 -35 452 -32 696 -28 969 -33 164 -29 746 -31 170 -28 139 -33 051 -27 997 -29 203
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar  -13 755 -13 712 -13 605 -13 403 -13 549 -12 699 -12 658 -12 460 -12 553 -11 983 -6 116
Övriga rörelsekostnader -225 -381 -962 -225 -461 -638 -258 -189 -368 -395 -254
Summa rörelsens kostnader -98 326 -82 692 -92 901 -84 520 -93 524 -89 788 -93 840 -86 697 -91 524 -75 895 -77 945
Rörelseresultat (EBIT) -2 478 8 677 14 257 14 442 14 254 17 434 1 451 16 757 3 413 10 356 2 182
Finansiella intäkter 54 - - - - 1 - 2 5 - -
Finansiella kostnader -1 044 -1 087 -1 209 -1 206 -1 223 -1 180 -1 372 -1 451 -1 453 -1 488 -1 356
Finansnetto -990 -1 087 -1 209 -1 207 -1 224 -1 179 -1 372 -1 449 -1 448 -1 488 -1 356
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden 56 84 167 92 34 54 121 51 52 60 105
Resultat före skatt -3 412 7 674 13 215 13 327 13 064 16 309 200 15 359 2 017 8 928 931
Inkomstskatt 448 -1 470 -1 981 -3 567 -3 116 -3 475 8 -3 328 -899 -1 525 -587
Periodens resultat -2 963 6 204 11 234 9 761 9 948 12 834 208 12 031 1 118 7 403 344
Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -109 211 -424 71 -747 711 -373 321 62 345 -94
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -109 211 -424 71 -747 711 -373 321 62 345 -94
Summa totalresultat för perioden -3 072 6 415 10 810 9 832 9 201 13 545 -165 12 352 1 180 7 748 250