Ladda ner

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten (År)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Belopp i KSEK
Rörelseresultat
52 365 56 219 60 386 31 977 1 543 16 661 50 003
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
42 894 49 371 51 835 50 993 24 112 25 661 21 479
Erlagd ränta
-5 478 -4 427 -4 784 -5 544 -4 951 -4 546 -5 381
Erhållen ränta
21 57 2 6 29 49 617
Betald inkomstskatt
-2 024 -1 782 -1 756 -2 041 -639 -4 203 -4 314
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
87 778 99 438 105 683 75 391 20 094 33 622 62 404
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
-4 693 -8 597 2 788 -12 244 1 446 -2 449 1 521
Ökning/minskning av rörelsefordringar
-20 098 502 -26 136 5 017 1 624 12 345 19 608
Ökning/minskning av rörelseskulder
4 410 8 894 516 3 798 4 875 615 -3 704
Summa förändring av rörelsekapital
-20 381 799 -22 832 -3 429 7 945 10 511 17 425
Kassaflöde från den löpande verksamheten
67 397 100 237 82 851 71 962 28 039 44 133 79 829
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
-164 -957 -462 -704 -226 -368 -2 273
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-53 109 -42 220 -53 410 -27 732 -27 671  -42 898 -31 296
Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan
0 - -2 617 - -658 - -
Utdelning från intressebolag
0 200 200 193 133 - -
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
0 450 - - - - -
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
109 3 645 2 150 420 112 1 400 2 645
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-53 164 -38 882 -54 139 -27 823 -28 310  -41 866 -30 924
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagande av lån
32 398 19 200 34 020 6 030 20 220 38 700 30 388
Nettoförändring av checkräkningskredit
0 - - - - -11 846
Amortering av lån
=-26346-12790 -52 627 -52 606 -52 546 -28 354  -28 727 -32 313
Utbetald utdelning
-14 475 -14 475 -7 237 - -3 285 -14 455 -13 141
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-21 213 -47 902 -25 823 -46 516 -11 419  -4 482 -26 912
Periodens kassaflöde
-6 980 13 453 2 889 -2 377 -11 690  -2 215 21 993
Likvida medel vid periodens början
38 559 24 785 22 012 24 081 35 656 37 784 16 163
Kursdifferens i likvida medel
397 321 -116 308 115 87 -372
Likvida medel vid periodens slut
31 976 38 559 24 785 22 012 24 081 35 656 37 784