Ladda ner

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kvartal) Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018
Belopp i KSEK
Rörelseresultat 8 827 24 721 25 299 -2 478 8 677 14 256 14 442 14 254 17 434 1 451 16 757 3 413 10 356 2 182
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 9 458 8 296 13 591 13 772 13 712 13 605 13 559 12 070 12 601 13 802 12 106 12 953 12 132 3 990
Erlagd ränta -993 -1 206 -1 089 -1 045 -1 087 -1 210 -1 207 -1 205 -1 162 -1 316 -1 396 -1 399 -1 433 -1 272
Erhållen ränta - 0 3 54 2 - -1 1 -1 2 5 - -
Betald inkomstskatt -2 300 1 757 -718 -719 -2 102 512 -1 171 -560 -537 -39 -781 -631 -590 2 892
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 14 992 33 568 37 086 9 584 19 200 27 165 25 623 24 558 28 337 13 897 26 688 14 341 20 465 7 792
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning varulager 372 224 -2 576 -4 254 -1 991 -2 244 1 118 364 3 550 259 -9 492 -2 098 -913 1 650
Ökning/minskning av rörelsefordringar -305 24 083 -27 952 -10 525 14 896 -5 500 5 305 -815 -25 126 25 148 6 767 -21 987 -4 911 10 277
Ökning/minskning av rörelseskulder 11 546 -10 477 4 880 17 869 -3 378 3 113 -2 950 -922 1 275 -8 142 -6 991 11 859 7 072 4 836
Summa förändring av rörelsekapital 11 613 13 830 -25 648 3 090 9 527 -4 631 3 473 -1 373 -20 301 17 265 -9 716 -12 226 1 248 16 763
Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 605 47 398 11 438 12 674 28 727 22 534 29 096 23 185 8 036 31 162 16 972 2 115 21 713 24 555
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar - -6 -78 -225 -648 -275 - -115 -72 -327 -288 -87 -2 -99
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -21 787 -9 438 -10 991 -12 786 -9 005 -11 709 -17 044 -14 400 -10 257 -5 956 -4 847 -8 192 -8 737 -10 710
Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan - - - - - - - - -2 617 - - - - -
Utdelning från intressebolag - - - 200 - - - 200 - - - 193 - -
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar - 450 70 - - - - - - - - - - -
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 37 3 575 -10 999 - - - - 2 002 148 350 70 - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 750 -5 419 -12 811 -9 653 -11 984 -17 044 -12 313 -12 798 -5 933 -5 065 -8 086 -8 739 -10 809
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagande av lån - - 19 200 - - 10 000 8 000 5 700 10 320 - - - 6 030 15 000
Nettoförändring av checkräkningskredit - - -4 726 4 726 - - - - - -2 953 2 953 - -2 440
Amortering av lån -10 421 -8 535 -13 555 -14 099 -16 438 -12 003 -12 849 -13 595 -14 159 -8 938 -17 241 -14 805 -11 562 -8 131
Utbetald utdelning - - - -14 475 - - - -7 237 - - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 421 -8 535 919 -23 848 -16 438 -2 003 -4 849 -15 132 -3 839 -8 938 -20 194 -11 852 -5 532 4 429
Periodens kassaflöde -5 566 33 444 1 358 -23 985 2 636 8 547 7 203 -4 260 -8 601 16 291 -8 287 -17 823 7 442 18 175
Likvida medel vid periodens början 38 559 5 073 3 684 27 766 24 785 16 507 9 270 13 727 22 012 5 710 13 784 31 807 24 081 5 997
Kursdifferens i likvida medel 43 42 31 -97 345 -269 34 -197 316 11 213 -200 284 -91
Likvida medel vid periodens slut 33 036 38 559 5 073 3 684 27 766 24 785 16 507 9 270 13 727 22 012 5 710 13 784 31 807 24 081