Ladda ner

Balansräkningar

Balansräkningar (År)
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Belopp i KSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
967 1 830 2 471 2 502 3 194 3 174
Patent
263 299 377 501 449 530
Goodwill
7 293 7 274 3 554 3 796 3 681 3 603
Trafikeringstillstånd
1441 685 547 684 821 958
Summa immateriella tillgångar
9 964 10 088 6 949 7 483 8 145 8 265
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
35 975 33 257 30 790 5 534 6 056 819
Lok och vagnar
132 579 135 316 129 169 111 773 115 447 113 318
Arbetsmaskiner
145 762 155 562 165 405 161 517 130 227 130 215
Fordon
5 761 6 521 7 604 10 299 9 110 8 145
Inventarier, verktyg och installationer
6 092 5 898 5 545 5 385 5 053 3 761
Pågående nyanläggningar
92 151 66 907 31 912 31 586 50 512 39 680
Summa materiella anläggningstillgångar
418 319 403 461 370 425 326 094 316 405 295 938
Finansiella anläggningstillgångar
Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden
- 832 686 595 544 313
Depositioner
- 658 658 658 - -
Uppskjuten skattefordran
725 925 97 - - -
Andra långfristiga fordringar
3 954 3 954 3 954 3 954 - -
Summa finansiella anläggningstillgångar
4 679 6 369 5 395 5 207 544 313
Summa anläggningstillgångar
432 962 419 918 382 769 338 784 325 094 304 516
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
14 414 11 865 11 805 10 349 13 351 10 902
Varor under tillverkning
13 555 7 659 10 765 - - -
Summa varulager
27 968 19 524 22 570 10 349 13 351 10 902
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
46 543 44 905 15 928 20 172 25 252 34 558
Aktuella skattefordringar
1 030 655 1 750 1 329 2 170 1 193
Övriga kortfristiga fordringar
1 597 1 809 6 775 8 271 9 893 8 826
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
9 306 9 792 7 362 10 184 8 673 12 809
Summa kortfristiga fordringar
58 475 57 161 31 815 39 956 45 988 57 386
Likvida medel
38 560 24 785 22 012 24 081 35 656 37 784
Summa omsättningstillgångar
125 003 101 470 76 397 74 386 94 995 106 072
SUMMA TILLGÅNGAR
557 965 521 388 459 166 413 170 420 089 410 588
EGET KAPITAL
Aktiekapital
9 891 9 891 9 435 9 435 8 980 8 761
Övrigt tillskjutet kapital
19 830 36 565 32 178 32 178 27 994 28 213
Reserver
1 530 1 280 1 669 1 314 889 671
Balanserat resultat (inklusive årets resultat)
189 899 147 124 110 589 90 677 95 380 100 845
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
221 150 194 861 153 871 133 604 133 243 138 490
SKULDER
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
48 158 38 170 27 670 23 464 27 389 25 906
Konvertibellån
- - - 4 563 8 690 8 254
Skulder till kreditinstitut
97 041 107 659 106 979 127 135 125 262 142 972
Leasingskuld *
48 062 33 654 24 712 14 856 15 317 16 554
Summa långfristiga skulder
193 261 179 483 159 361 170 018 176 658 193 686
Kortfristiga skulder
Leasingskuld *
10 945 26 045 31 567 5 742 5 579 5 200
Skulder till kreditinstitut
61 668 59 494 50 162 48 171 54 495 21 898
Konvertibellån
- - 4 782 - - -
Leverantörsskulder
26 057 25 139 24 537 26 551 23 849 22 770
Förskott från kund
9 382 5 848 4 162 - - -
Aktuella skatteskulder
356 861 931 1 135 988 2 830
Övriga skulder
7 046 2 680 4 475 4 462 4 994 5 127
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
28 101 26 977 25 318 23 487 20 283 20 587
Summa kortfristiga skulder
143 554 147 044 145 934 109 548 110 188 78 412
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
557 965 521 388 459 166 413 170 420 089 410 588