2016-02-25 08:00 CET

Bokslutskommuniké 2015

  • Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK
  • Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 25,0 (52,1) MSEK
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 19,5 (40,4) MSEK
  • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 4,44 (9,23) SEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 10,7 (18,5) procent
  • Eget kapital per aktie uppgick till 26,20 (24,71) SEK
  • Soliditeten uppgick till 28,8 (31,3) procent

VD-kommentar
Vi går nu in i ett 2016 starkare än någonsin. Vi har haft en fantastik tillväxtresa de senaste åren samtidigt som vi hela tiden är lönsamma, så också under 2015. Under året har mycket gjorts för att klara nästa nivå på vår tillväxtresa i form av fler maskiner, fler operatör, fler ledare, större verkstadsutrymmen etc. Detta går planenligt fort framåt, även om vår resa inte är linjär så är vi nu riggade för nästa steg: att ta Railcare till nya nivåer.

Årets sista kvartal
Som vi tidigare kommunicerat så har vi ett lägre resultat för kvartalet på grund av vårt oplanerade stopp i Storbritannien, för övriga verksamheter har vi haft en för kvartalet normal verksamhet. I Storbritannien fick vi ett kvartal med fokus på tekniska och administrativa revisioner som innebar att vi fick ett oplanerat stopp för våra maskiner från 5:e november tills omstarten på juldagen. Detta blir såklart resultatpåverkande för kvartalet, men för att citera en hög tjänsteman på Network Rail:

”- Ni förlorar lite pengar på kort sikt men kommer att tjäna mycket på lång sikt och efter våra revisioner kommer ni vara en ännu bättre leverantör till oss och vi vill hjälpa er att växa”.

Från juldagen och framåt kör vi med alla fem Railvac, fyra maskiner i uppdrag och en i beredskap, och maskin nummer sex är under byggnation. Vi har lärt oss mer om hur vi fortsätter och utvecklar våra arbeten framåt i Storbritannien och såvitt ledningen kan bedöma så kan vi se detta som en engångskostnad för det fjärde kvartalet och nu är det fullt fokus på framtiden.

På entreprenadsidan i Sverige så har vi haft en del mindre körningar för att sedan sadla om till våra snöåtaganden i Stockholm, Hallsberg och Göteborg. På Liningen så blev det rivstart i det avtalet vi har med Trafikverket på väg, många liningar gjordes men ett tiotal fick flyttas till 2016 på grund av höga vattenflöden. Även ett utvecklingsprojekt har gjorts på rörbroar med lining-metoden på väg där vi testat och hittat en bra lösning för framtiden.

Under kvartalet har vi fusionerat ihop våra två transportbolag till ett som nu heter Railcare T, detta för att få synergier och bli ett effektivare bolag. På transportsidan så har det under kvartalet varit normal beläggning i oktober för att sedan mattas av november-december. Några lok är uthyrda på långtidskontrakt vilket skapar stabilitet för bolaget. Lokverkstaden i Långsele har en stor order med lokrenoveringar av två TMZ lok vilket gör att vi har mer jobb än vi någonsin haft i verkstaden.

På exportsidan så har vi byggt klart och levererat vagndelen till Tubevac:en i London samt fått beställning på ytterligare en likadan del som den första. Vår teknik med vakuum har verkligen slagit igenom i London. Tubevac:arna i London kommer att utgöra skyltfönster för övriga tunnelbanor runt om i världen som har liknande problem med ballast som behöver bytas ut.

På sälj och marknad har vi hunnit med att vara utställare på järnvägsmässan Nordic Rail i Jönköping. Vi har även haft demo-visningar av vår nya innovation Ballast Feeder System 40 som också visades i konceptkörning med Railvac. Det var stort intresse från våra största kunder Trafikverket, Network Rail men också från London Underground.

Verksamheten under året
Generellt så har vi gjort väldigt mycket för att kunna gå upp ett steg till i tillväxttrappan, detta samtidigt som marknaden i Sverige har varit lägre än föregående år och vi har ändå en god lönsamhet. Detta stärker koncernen ytterligare och det ser bra ut inför framtiden.

För entreprenadarbetena i Sverige så har vi under året haft bra beläggning under vintern med våra snöåtaganden samt under sensommaren, där emellan har det varit lägre beläggning än 2014.

Liningen ligger på ungefär samma volymnivå som året innan men med ett lägre resultat, delvis beroende på en del utvecklingsprojekt på industri och väg som vi hoppas kunna skörda under 2016.

I Storbritannien inledde vi året med tre Railvac-maskiner för att sedan utöka till fyra och under hösten kördes även maskin nummer fem över. Under hösten påbörjades bygget av Railvac-maskin nummer sex. Under hösten investerades i åtta stycken vagnar anpassade för järnvägen i Storbritannien där utvecklingen kommer ligga i både framtida Railvac samt för Ballast Feeder System 40. Under första kvartalet blev andra kullen från Railcare Academy klara och under hösten började tredje kullen sin utbildning i Railcare Academy, alla dessa för att jobba som maskinoperatörer i Storbritannien.

På exportsidan så har vi nu kört vårt första år efter den nysatsning som vi gjorde tidigare. Försäljningsarbetet pågår dels för maskinförsäljning, försäljning till nya marknadsområden där vi kan drifta maskinerna själva så som i Storbritannien samt hantering av service och reservdelar för eftermarknaden. Speciellt lyckat har varit de två beställningar som vi fått från Tubelines gällande London Underground.

På transportsidan har det varit en blandning i beläggning: lägre beläggning i början av året, hög beläggning under sommarhalvåret för att sedan mattas av under hösten. Vi har ett antal lok uthyrda på långtidskontrakt i Sverige, Norge och Danmark. Under året har vi också haft mer underhåll på lok och vagnar än tidigare vilket ger oss en bra investering för framtiden.

På vår stora verkstad i Skelleftehamn har vi under året byggt ut med ytterligare en maskinhall samt nya järnvägsspår i och runt verkstaden. Detta för att klara av framtida maskinbyggen och vagnsunderhåll med mera dels till Storbritannien, för export men också för den Skandinaviska järnvägen.

Framtid och händelser efter årets utgång
Då jag blickar framåt och tittar på 2016 så är min känsla att vi kommer ha väldigt mycket att göra i alla våra bolag under hela året. Vi har en stabil orderstock och det är mycket förfrågningar ute tidigt på året vilket brukar vara ett gott tecken. Det senaste året har vi lärt oss mycket i Storbritannien, stärkt våra kundkontakter och tillväxten fortsätter med fler maskiner. Internationell maskinförsäljning börjar generera order och vi har fler och fler långa kontrakt än tidigare, detta i koncernens alla bolag.

På Liningen har vi som bas ett avtal med Trafikverket som löper under hela 2016 samt med option för 2017. Detta gör att vi har en betydligt bättre stabilitet och förhoppningen är att vi under året kommer att se en tillväxt i bolaget. Med detta avtal, fokus på försäljning och nya krafter med ny verksamhetsansvarig, så ser det onekligen ut att bli ett spännande år för Liningen.

Vi börjar nu på allvar försäljning av vår nya maskintjänst i form av Ballast Feeder System 40 som tillsammans med våra Railvac blir ett nytt koncept till kund både i Skandinavien och Storbritannien.

Järnvägen i Sverige är i mycket stort behov av ett utökat underhåll och här har Trafikverket, efter en stor efterfrågan från samhället, nu stort fokus för att få till en robustare och tillförlitligare järnväg. Under 2016 ligger det en extra satsning i Trafikverkets budget för järnvägsunderhåll på ca 1,2 miljarder SEK. Det kommer att ta många år av hårt arbete för att bättra på den svenska järnvägen och det innebär mycket arbete för våra etablerade maskintjänster med Railvac, snömaskiner, avvattningsåtgärder men också för våra transporttjänster.

Sedan hoppas jag att vi som entreprenad och innovationsföretag kommer bjuda på något mer spännande under året från något av de utvecklingsprojekt som vi håller på med.

Sammanfattning
Under året har vi gjort mycket för att möta den tillväxtfas som vi är inne i samtidigt som vi är lönsamma och kanske viktigast av allt, vi jobbar säkert, vi har kul på jobbet och vi har en vilja att hela tiden utvecklas och bli bättre.

Med en stabil orderstock, engagerad och positiv personal samt nöjda kunder har vi en bra grund för framtiden. Railcare är byggt för att möta kommande år med tillväxt och vi går in i ett 2016 starka och fokuserade på nästa steg: att ta Railcare till nya nivåer.

Daniel Öholm
VD

Försäljning och resultat för året
Koncernens intäkter uppgick till 294,7 MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till

25,0 MSEK.

Försäljning och resultat för sista kvartalet
Intäkter under sista kvartalet uppgick till 78,5 (78,3) MSEK. Rörelseresultatet blev 2,4 (15,4) MSEK.

Organisation
Railcare-koncernen består av moderbolag Railcare Group AB (publ) med sju dotterbolag och ett intressebolag.

Railcares aktie
Bolagets aktie finns listat hos AktieTorget under namnet RAIL.

Den 30 december 2015 var antalet aktier 4 380 389, fördelade på 2 029 aktieägare.

Årsstämma
Årstämma i Railcare Group AB (publ) hålls i Skelleftehamn, torsdag den 21 april kl. 11.00.

Årsredovisningen för 2015 samt handlingar inför stämman kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida 3 veckor före stämman, från och med torsdag den 31 mars. Beslut angående utdelning tas vid stämman.

Utdelning
Railcares utdelningspolicy är att ge aktieägarna en hög totalavkastning, dels genom aktieutdelning, dels genom värdestegring i aktien.

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30-40% av vinsten efter skatt, upp till vårt soliditetskrav på 25% efter lämnad aktieutdelning.

För 2015 kommer styrelsen att föreslå att en utdelning om 3 kr (3 kr) per aktie, totalt 13 141 167 kr (13 141 167 kr), ska betalas ut efter årsstämman den 21 april.

Rapporttillfällen
Railcare kommer att lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen:

Årsredovisning                                           Torsdag den 31 mars
Årsstämma                                               Torsdag den 21 april
Kvartalsrapport Q1                                     Måndag den 9 maj

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

25 februari 2016
Styrelsen i Railcare Group (publ)


Kort om Railcare och dess målsättning
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare erbjuder även verkstadstjänster i form av större lok- och vagnsreparationer, löpande underhåll och uthyrning av personal. Maskinförsäljning är även en viktig del i Railcares utbud och sker på internationell marknad.

Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.

Railcares målsättning är att vara det ledande specialistföretaget inom den Skandinaviska marknaden då det gäller innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. För export av våra tjänster och maskinförsäljning på den internationella marknaden är målsättningen att vi har positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Vi skall vara ett energirikt och lönsamt företag för våra aktieägare. Vår lönsamhet skall vara bättre än snittet i järnvägsbranschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Öholm
VD
Tel. 070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Dokument

Kontakt