2020-11-05 08:30 CET

Delårsrapport januari-september 2020

Ett bra kvartal med innovation för framtiden

Tredje kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6,5 procent till 94,5 MSEK (101,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2,4 MSEK till 14,4 MSEK (16,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (0,50).

Årets nio första månader

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10,3 procent till 305,7 MSEK (277,1).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 15,6 MSEK till 46,1 MSEK (30,5).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,36 SEK (0,86).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Färdigställande av MPV inför testkörning och pressvisning den 5 oktober 2020.
 • Lägre beläggning inom segment Entreprenad Sverige jämfört med samma period föregående år.
 • Högre beläggning inom segment Transport Skandinavien jämfört med samma period föregående år.
   

VD-kommentar 
Under tredje kvartalet har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 14,4 MSEK och en försäljning  uppgående till 94,5 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 15,3 procent.

Försäljningen under kvartalet är något lägre, 6,5 procent, i jämförelse med föregående år och rörelseresultatet är 14,0 procent lägre. Detta tillsammans med det rekordstarka första halvåret har vi under de första nio månaderna haft en tillväxt på 10,3 procent och ett rörelseresultat på 46,1 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,1 procent samt en ökning i rörelseresultatet med 15,6 MSEK.

Ett stabilt tredje kvartal för koncernen trots att vi tillfälligt hade något lägre volymer på entreprenadsidan än planerat, både i Sverige och i Storbritannien. Orsaken till de lägre volymerna är att några projekt har flyttats fram i tid. De framflyttade projekten planeras att utföras under 2021 istället. Transportsidan, där vi varit engagerade i många spårbyten under kvartalet, har visat ett starkt kvartal.

Riktigt glädjande är att vi under kvartalet har byggt färdigt vår innovation MPV, en batteridriven underhållsmaskin. Vi är först ut på världsmarknaden med denna typ av maskin när det kommer till den här storleken av batterikapacitet på järnväg. Vi ligger i framkant i utvecklingen och jag är övertygad om att detta är framtidens arbetsmaskiner på järnväg och extra roligt att vi med innovativa lösningar bidrar till att göra den redan gröna järnvägen ännu grönare.

På entreprenadsidan i Sverige har vi varit sysselsatta med förarbeten med kabelsänkning inför kommande spårbyten. Under kvartalet har vi bland annat utfört arbeten på sträckorna Borås – Varberg, Borås – Herrljunga, Bankeryd – Jönköping, Gävle – Åänge samt Laxå – Kil.

Entreprenad Sverige har haft god beläggning fram till juli 2020. I augusti månad hade vi en lägre beläggning för att sedan komma igång igen i september. I september har vi arbetat med kabelhantering inför spårbyte på sträckan Fagersta – Ludvika, där vi har tre maskiner, och projektet pågår fram till och med mitten av november.

Fortsatt arbete pågår med försäljning och beläggning av maskinerna för återstående del av hösten 2020. För 2021 pågår just nu planering tillsammans med Trafikverket i det ramavtal som vi har med dem. Beläggningen för 2021 är god då det är många förarbeten som skall utföras. Detta är ovanligt god framförhållning för vår verksamhet på entreprenadsidan i Sverige.

Railcare och Trafikverket har ingått en avsiktsförklaring angående fortsatt snöröjning med snösmältare. Det tidigare kontraktet löpte ut under våren 2020 och i väntan på att det nya kontraktet är färdigformulerat och underskrivet så gäller denna avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen informerar om att Trafikverket  har som avsikt att teckna ett avtal som löper på två år samt med möjlighet till option  med tre år. Avtalet börjar gälla den 15 november 2020 och antal maskinenheter i avtalet är detsamma som tidigare avtal.

Segment Transport Skandinavien visade ett starkt tredje kvartal. Under kvartalet har vi haft god beläggning under sommaren och höstens olika spårbyten. Borås – Hillared, utfarter Gävle, Avesta/Krylbo – Hedemora, Öxnered – Håkanstorp, Helsingborg – Teckomatorp, Bankeryd – Jönköping och dessa jobb pågår fram till och med slutet av oktober.

Under kvartalet har vi också kört järnmalm åt Kaunis Iron och transporterna går planenligt mellan Pitkäjärvi och Narvik.

Den 12 juni startade vi att köra malmtransporter åt LKAB Malmtrafik, uppdraget är nu förlängt till den 31 december 2020. Mellan Svappavaara och Kiruna kör vi två omlopp per dygn med 3 500 ton malm per omlopp.

Vi har under kvartalet planerat för starten av uppdraget att hålla beredskapslok i Borlänge, där kunden är Trafikverket. Uppdraget startade den 26 oktober 2020 och kontraktet är på tre år samt med två optionsår.

I segment Entreprenad Utland har vi under tredje kvartalet haft lägre beläggning än vad vi normalt brukar ha under ett tredje kvartal. Försäljning och planering pågår för fullt för resten av 2020 samt för 2021, och nya beställningar kommer in kontinuerligt.

Under kvartalet har vi utfört arbete åt Network Rail inom de geografiska områdena London North West, Skottland, London North East and Midlands samt London South East.

I Norge har vi fått en order på uthyrning av en Railvac med operatörer med start den
6 oktober 2020 och uthyrningen är för två veckor framåt. I Finland har vi fått beställning på ballastbyten i växlar två veckor i oktober. Arbetet kommer att utföras med vår finskanpassade Railvac.

Segmentet Maskinförsäljning har under tredje kvartalet 2020 haft fullt fokus på att färdigställa den första prototypen av MPV:n. Den är nu redo att testas på verkstadsområdet i Skelleftehamn för att sedan komma ut i riktigt arbete till våren 2021. Den femte oktober 2020 hade vi världspremiär för MPV:n, världens största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen. Avtäckningen genomfördes på huvudkontoret i Skelleftehamn av infrastrukturminister Tomas Eneroth, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson. Det är ett stort intresse för vår senaste innovation, den emissionsfria batteridrivna Multi Purpose Veichle (MPV), runt om i världen.

Trafikverket har aviserat stora satsningar framåt på järnvägsunderhåll med en inriktning på planerat underhåll, så som spårbyten, växelbyten, ballastbyten, det vill säga arbeten som ligger helt i linje med vad vår maskinpark kan erbjuda. Trafikverkets nationella plan sträcker sig tio år framåt och volymerna för järnvägsunderhåll kommer att öka ytterligare framöver. Till detta har regeringen beslutat att tilldela Trafikverket 700 miljoner kronor extra för utökade underhållsarbeten med anledning av Covid-19 samt ytterligare en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021–2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet1 2.

Vi inte haft några inställda arbeten med anledning av Covid-19 och inte heller några andra större störningar för bolaget. Järnvägen är en kritisk samhällsfunktion som måste hållas igång för att transportera person och gods.

Vi har en stabil orderstock och ser en hög efterfrågan i marknaden. Våra kunder visar upp stora investeringsplaner för järnvägen i många år framöver och regeringar i olika länder investerar just nu extra mycket i järnvägsunderhållet för att få igång ekonomin efter pandemin, men också för att järnvägen är en kritisk samhällsfunktion vilket har gjort att järnvägen är än mer i fokus.

Den 19 oktober offentliggjorde vi att Mattias Remahl kommer bli Railcares nya CFO och vice VD i en ny kombinationstjänst. Railcare utvecklas hela tiden och det är glädjande att Mattias Remahl valt att bli en del av vårt team. Mattias har den erfarenhet vi letar efter när det kommer till Railcares nästa CFO och vice VD. Ulf Marklund kommer vara kvar som VD för Railcare Machine efter att överlämningen har skett till Mattias. Jag vill välkomna Mattias till Railcare och ser fram emot att arbeta tillsammans.

Ett rekordstarkt första halvår där vi följer upp med ett stabilt och bra tredje kvartal. Produktionen går planenligt och vi har högt tryck i sälj och marknad. Vi har en ny produkt med vår batteriteknik på järnväg, som är unikt och nytt för järnvägsindustrin3.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 07:30 CET.
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

 

[1] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/storsatsning-pa-jarnvags–och-vagunderhall-i-hela-landet/

[2] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/satsning-pa-okat-underhall-av-jarnvag/

[3] https://www.epirocgroup.com/se/media/corporate-press-releases/2020/20201005-epirocs-partner-railcare-lanserar-batteridriven-maskin-for-jarnvagsunderhall

Kontakt