2019-11-07 07:30 CET

Delårsrapport januari-september 2019

Starkt resultat och fortsatt hög omsättningstillväxt under tredje kvartalet

Tredje kvartalet1

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 62,1 procent till 101,0 MSEK (62,3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21,4 MSEK till 16,8 MSEK (-4,6).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (-0,21).

Årets nio första månader1

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 44,7 procent till 277,1 MSEK (191,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31,1 MSEK till 30,5 MSEK (-0,6).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,86 SEK (-0,08).  

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Första testkörningen av nya innovationen MPV, en emissionsfri batteridriven
  Multi Purpose Vehicle, är utförd under kvartalet och med lyckat resultat.

   

VD-kommentar 
Under tredje kvartalet har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 16,8 MSEK och en försäljning på 101 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 16,6 procent. Vi har haft fortsatt bra försäljning och resultat inom segmenten Entreprenad Sverige, Transport Skandinavien och Entreprenad Utland.

I jämförelse med föregående års tredje kvartal har vi betydligt högre volym och resultat. Volymtillväxten på 62 procent samt ett rörelseresultat som är 21,4 MSEK bättre beror till största delen på ökade volymer i Entreprenad Sverige, Transport Skandinavien, med uppdraget att köra järnmalm åt Kaunis Iron, samt ökad beläggning i Storbritannien, Entreprenad Utland.

Generellt har koncernen nu god tillväxt och lönsamhet på våra hemmamarknader i Sverige och Storbritannien och det trots att Trafikverket aviserat några indragna projekt2. Detta är inget som har påverkat oss då dessa projekt är av helt andra produktslag. Då vi mestadels arbetar med planerat underhåll och stort fokus ligger där har vi även god och stabil orderportfölj framåt. Trafikverket har aviserat stora satsningar framåt på järnvägsunderhåll med en inriktning på planerat underhåll så som spårbyten, växelbyten och ballastbyten och är projekt som ligger helt i linje med vad vår maskinpark kan erbjuda. Trafikverkets nationella plan sträcker sig 10 år framåt och volymerna för järnvägsunderhåll kommer att öka ytterligare framöver.

Inom segment Entreprenad Sverige har vi haft hög beläggning på alla maskinenheter och fokus är på produktion, säkerhet och kvalitet. Arbeten vi utfört är till största del kabelhantering och ballastbyten inför kommande spårbyten runt om i landet. Framåt har vi på entreprenadsidan nu fullt upp med förarbeten inför spårbyten till den 15 november. Från 15 november till 15 mars är vi sedan fullt sysselsatta med snöröjning i det avtal vi har med Trafikverket. Efter det kör vi igång igen med förarbeten inför kommande spårbyten, vilket innebär att vi har fått sex avrop i Trafikverksavtalet som gör att vi har god beläggning fram till juli 2020. Detta är ovanligt god framförhållning för vår verksamhet på entreprenadsidan i Sverige.

Ett bra kvartal för segment Transport Skandinavien med en ökad tillväxt och resultat i jämförelse med föregående års tredje kvartal. Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går enligt plan och vi har även under kvartalet kört några extra omlopp av järnmalm. Detta skapar en bra bas och stabilitet för segmentet. Avtalet med Kaunis Iron är på fem år och vi har nu gjort första året på avtalet. För övriga transportverksamheten har vi levererat loktjänster och entreprenadtransporter i form av entreprenadmaskiner och slipers till entreprenörsbolag som utför spårbyten. Lokverkstaden har haft normal beläggning för kvartalet. Efter omorganisationen har vi nu renodlat verksamheten genom att starta ett nytt bolag för verkstaden i Långsele, Railcare Lokverkstad AB, som strukturellt ligger under Railcare T AB.

I segment Entreprenad Utland har tredje kvartalet för verksamheten i Storbritannien varit bättre än förra årets tredje kvartal. Det är generellt något lägre volymer under de varmaste månaderna juli och augusti då kunden Network Rail inte planerar in så mycket jobb under den perioden för att de vill undvika rörelser i spåret, så kallade solkurvor.

Under kvartalet har vi utfört arbete åt banområdena London North East and Midlands, London North West och South East. Under kvartalet har vi utbildat fler operatörer till verksamheten i Storbritannien. Både svenska och engelska operatörer är utbildade och är nu ute på projekten för att lära sig köra maskinerna i skarpt läge. Detta har vi gjort för att möta den aviserade mängden jobb som kommer under CP6, det vill säga från 1 april 2019 och fem år framåt.  Många avrop är redan gjorda på ramavtalet för perioden 2019 och 2020 och det fylls på kontinuerligt.

I segment Maskinförsäljning är nu omstruktureringen genomförd och från och med 1 oktober är nya Railcare Machine AB med en verkstad i Skelleftehamn, och en avdelning med Innovation och Design samt försäljning, i full gång.

Stort fokus just nu är att bygga klart de fem av Infranord beställda generatorvagnarna3. Två vagnar kommer att levereras till kunden under november månad. De andra tre generatorvagnarna kommer att levereras under första halvåret 2020.

Det är också fullt fokus på utveckling och färdigställande av nya innovationen MPV, en emissionsfri batteridriven Multi Purpose Vehicle. I början av oktober utfördes de första testerna i verkstaden i Skelleftehamn. Vid den första testkörningen har vi bland annat funnit att ljudnivån sjunker med 15–20 dB i jämförelse med dieselmotorer, vilket är mycket glädjande.

Ett tredje kvartal med starkt resultat och fortsatt stark omsättningstillväxt. Det är tillfredställande att volymerna av jobb ökar på våra hemmamarknader i Sverige och Storbritannien och att vi utför jobben med samma höga produktivitet, kvalitet och säkerhet och att vi ser en långsiktig satsning av järnvägsunderhåll från våra kunder under många år framöver. Det är stor efterfrågan på våra produkter runt om i världen och inte minst den emissionsfria Multi Purpose Vehicle som vi utvecklar just nu, där vi är först i världen att bygga ett batterifordon på järnvägen i den här storleken.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

 

1) Koncernen tillämpar IFRS 16 från den 1 januari 2019 och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Jämförelsesiffror har inte räknats om. För upplysning om effekter av införandet av IFRS 16 se not 5.

2)  https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-09/trafikverket-senarelagger-vissa-underhallsupphandlingar/

3) Se bild på sida 1.

Kontakt