2018-11-08 07:30 CET

Delårsrapport januari–september 2018

Svag efterfrågan och uppstartskostnader påverkade kvartalet negativt

Tredje kvartalet

  •  Koncernens nettoomsättning minskade med 14,5 procent till 62,3 MSEK (72,9).
  •  Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 11,6 MSEK till -4,6 MSEK (7,0).
  •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,21 SEK (0,18).

Årets nio första månader

  •  Koncernens nettoomsättning minskade med 6,9 procent till 191,5 MSEK (205,7).
  •  Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 9,8 MSEK till -0,6 MSEK (9,2).
  •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,08 SEK (0,19).

Väsentliga händelser under perioden

  •  Railcare inledde transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron under augusti månad. Kontraktet omfattar fem år och bedöms vara värt 360 MSEK under avtalsperioden.
  •  Railcare förlängde avtal om långtidsuthyrning av två lok till norska CargoNet AS. Det nya avtalet börjar gälla från och med januari 2019 och omfattar tre år. Avtalet kan därefter förlängas om maximalt fyra år. Värdet på affären är cirka 40 MSEK under en sjuårsperiod.


VD-kommentar

Under tredje kvartalet 2018 redovisade Railcare Group en nettoomsättning om 62,3 MSEK, med ett rörelseresultat om -4,6 MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på -7,4 procent.

Tredje kvartalet är vanligen det kvartal då vi har högre tryck för verksamheten i Sverige. Tyvärr konstaterar vi att detta inte stämmer för 2018. Vi hade fortsatt lägre beläggning i Storbritannien och har även haft låg beläggning på den ordinarie verksamheten inom segmentet Transport Skandinavien. Orsaken till den lägre beläggning på ordinarie transport är att Trafikverket endast haft ett spårbytesjobb planerat under hela 2018 och dessa transporter utfördes tidigare under året. Från våra kunder inom järnvägsentreprenad har det generellt varit lägre ordervolymer under tredje kvartalet. Railcares organisation och maskinpark är dimensionerad och investerad för den av våra kunder aviserade ökningen i Sverige och Storbritannien, som är våra hemmamarknader. Trafikverkets och Network Rails nya järnvägssatsningar på underhåll startar 2019 och kommer att pågå många år framöver.

Vi ser en ökning under året för entreprenadsidan och våra Railvac-maskiner då vi gör förarbeten till spårbyten som ligger planerat för 2019. Det är planerat för fem spårbyten 2019 och för 2020 ligger det åtta spårbyten inplanerade i Trafikverkets planer. Railcares organisation är dimensionerad för en högre ordervolym än den vi sett under den senaste tolvmånadersperioden och vi avser att fortsatt hålla en hög flexibilitet för att möta en ökande efterfrågan på leveranskapacitet.

På vår hemmamarknad i Sverige har vi god beläggning på alla Railvac-maskiner som nu arbetar med förarbeten inför kommande spårbyten nästa år. Förarbetena består i att hantera kablar utefter järnvägen på spårbytessträckorna Eskilstuna – Flen, Simonstorp – Strångsjö, Borås – Hillared samt Mjölby – Gistad. Under augusti hade vi en period om fjorton dagar med omflyttning av maskiner till nya arbetsplatser. Vi kommer under vintersäsongen bygga två nya Ballast Feeder till den svenska marknaden för att klara av de projekt som är aviserad i Trafikverkets planer. Maskinerna ska vara klara till april 2019, då säsongen för ballastbyten startar. För vår liningverksamhet har vi under kvartalet utfört ett antal re-liningar för järnvägen i Sverige.

Inom segment Entreprenad Utland möter vi fortsatt lägre volymer i Storbritannien där vår kund Network Rail är i slutet av sin planeringsperiod CP5[1]. Fokus hos Network Rail ligger just nu i att planera inför starten av nästa planeringsperiod CP6 som startar 1 april 2019[2]. Vi är med i planeringsmöten gällande våra resurser och kundens efterfrågan börjar bli mer detaljerad. Ett glädjande besked är att vår Ballast Feeder som är anpassad för den brittiska marknaden är i produktion och första uppdraget var i Aberdeen i Skottland. I övrigt inom segmentet har vi under perioden maj-oktober haft en engelskanpassad Railvac uthyrd i Norge.

För segment Transport Skandinavien har det tredje kvartalet varit tufftmed betydligt lägre volymer på ordinarie transportkörningar till entreprenadprojekten. Försäljningen för den ordinarie transportverksamheten, (exklusive Kaunis Iron projektet) uppgick till 19 MSEK (34) och till följd av volymminskningen har resultatet försvagats. Enskilt största orsaken, som beskrivs ovan, är att det inte varit några större underhållsprojekt, så som spårbyten och större ballastreningsprojekt, där vi oftast är involverade på olika sätt. Från och med mitten av november kommer vi ha beläggning på fem lok i det snökontrakt som vi har tillsammans med Trafikverket.

På uppsidan har vi under kvartalet börjat transportera järnmalm åt Kaunis Iron mellan Pitkäjärvi och Narvik. Projektet startade med ett omlopp per dag den 13 augusti och från och med 24 september har vi ökat till två omlopp per dygn. Denna affär skapar stabilitet, lönsamhet och tillväxt för Railcare. Initialt har vi haft uppstartskostnader för projektet så som etablering, utbildningar, rekryteringar, produktionsplanering, anpassning av vagnskoppel med mera. Huvuddelen av dessa kostnader belastade årets tredje kvartal och vi är nu i normal produktion enligt det femåriga avtalet.

Den 31 augusti 2018 hade vi en växlingsolycka på Pitkäjärvi bangård, som är omlastningsterminalen av järnmalm från Kaunis Irons gruva utanför Pajala. Skadorna var endast på loken och hela olyckshanteringen hanterades på ett mycket bra sätt av vår organisation och det blev inget produktionsstopp, järnmalmen transporterades enligt plan under den tid återställningsarbetet på olycksplatsen pågick. De två lok som har skador är på verkstad och det hela är hanterat som ett försäkringsärende och vi har reserverat 0,45 MSEK i detta kvartal för självrisken till försäkringen.

Vi går nu in i årets sista kvartal där vi från och med mitten av november kommer att vara sysselsatta med vårt snöåtagande både på entreprenad och transport till mitten av mars 2019. Vi har nu full produktion för transporten av järnmalm åt Kaunis Iron. Vi ser ökningar i kommande arbeten i Sverige med bland annat med de planerade spårbytena som ligger 2019 och 2020, vilket vi kan se i de förarbeten som vi gör med vår Railvac och dess kabelhantering. Inom Entreprenad Utland är vi förberedda genom att vi har de resurser som krävs för den aviserade stora järnvägssatsningen som kommer i CP6 i Storbritannien med start 1 april 2019. Sedan har vi maskinexport som kan bli ett extra tillskott vid en eventuell order.

Även om det tredje kvartalet 2018 varit tufft för vissa delar av bolaget blickar vi framåt och mycket är på gång i Railcare.


Daniel Öholm
CEO


Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 07:30 CET.


För ytterligare information kontakta:

Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 120 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

_____________________________________________________________________________________________________

Fortsätt håll dig uppdaterad!
Nya regler om integritetsskydd började gälla inom EU från och med den 25 maj i år. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen hittar du i vår integritetspolicy och cookiepolicy.  

Vi vill naturligtvis att du ska fortsätta få nyheter och annan information som vi tror kan vara av intresse för dig.

Du kan idag enkelt avregistrera dig från fortsatta utskick genom att klicka på länken nedan.

Skulle du ha några frågor om detta eller någonting annat är du alltid varmt välkommen att höra av dig till info@railcare.se.


[1] https://www.networkrail.co.uk/who-we-are/publications-resources/our-plans-for-the-future/ 

[2] https://www.networkrail.co.uk/who-we-are/publications-resources/strategicbusinessplan/

Kontakt