2018-08-23 07:30 CEST

Delårsrapport januari-juni 2018

Ett kvartal med stabil resultatförbättring jämfört med samma kvartal 2017 och förberedelser inför kommande projekt

Andra kvartalet 2018

  •  Koncernens nettoomsättning ökade med 7,5 % till 62,7 MSEK (58,3).
  •  Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 8,2 MSEK till -1,0 MSEK (-9,2).
  •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,37).

Årets sex första månader

  •  Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 % till 129,2 MSEK (132,8).
  •  Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 1,8 MSEK till 4,0 MSEK (2,2).
  •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,00).

Väsentliga händelser under perioden

  •  Railcare Group AB:s första handelsdag på Nasdaq Stockholm.


VD-kommentar

Under andra kvartalet 2018 redovisade Railcare Group en nettoomsättning om 62,7 MSEK, med ett rörelseresultat om -1,0 MSEK, vilket gav en rörelsemarginal om -1,7 procent.

Andra kvartalet är säsongsmässigt det tuffaste kvartalet för bolaget, dels är det en period mellan vinterns och sommarens arbeten, och för att våra statliga kunders budgetar ännu inte är beslutade, dels har upphandlingar inte ännu utförts. Under förra årets andra kvartal började volymnedgången i Storbritannien då Network Rail hade slut på sina underhållsmedel. I jämförelse med det har vi ett bättre rörelseresultat med 8,2 MSEK, mycket beroende på den tidiga starten som vi fick på entreprenadarbetena i Sverige samt att fjolårets andra kvartal belastades med listbyteskostnader uppgående till 3 MSEK.

För segmentet Entreprenad Sverige har vi haft en tidig start direkt efter snösäsongen och Railcare har bland annat haft mycket att göra under projektet Alingsås – Flodby och andra kabelhanteringsprojekt. Den tidiga starten har resulterat i mycket bra beläggning för entreprenadmaskinerna. Under kvartalet har vi även vunnit en order på cirka 5 MSEK för hantering av kablar efter järnvägen på sträckan Flen – Eskilstuna, arbetena beräknas starta under september 2018.

Entreprenad Utland har fortfarande lägre volymer i Storbritannien där Network Rail ligger i slutet av planeringsperiod CP5[1]. Network Rail fokuserar nu på att planera inför starten av nästa planeringsperiod CP6 som startar 1 april 2019[2]. I övrigt inom segmentet har Railcare sedan maj 2018 en engelskanpassad Railvac uthyrd i Norge fram till oktober 2018. I Finland har vi under det andra kvartalet utfört arbeten med ballastbyten i växlar med Railvac-maskinen anpassad för den finska spårvidden.

Transport Skandinavien har haft normal beläggning för årstiden på lok, vagnar och verkstad. Vi har drabbats av höga kostnader på lokunderhåll som drar ner resultatet för kvartalet. Under kvartalet har arbetet fortsatt med produktionsplanering inför starten av transport av järnmalm mellan Pitkäjärvi och Narvik och den 13 augusti kördes den första leveransen. Kontraktet med Kaunis Iron är på fem år och uppdraget gör att Railcare kommer få ökad tillväxt, men även en stabilitet i arbeten inom segmentet.

Ett längre avtal med Cargonet i Norge om uthyrning av våra två starkaste lok, Euro 4000 har även tecknats inom segmentet Transport Skandinaven. Avtalet är en förlängning av tidigare avtal och innefattar tre år med fyra optionsår, vilket ger en finansiell stabilitet.

Avdelningen för Innovation och Design har under denna långa och varma sommar hjälpt vår kund Trafikverket att ha brandsläckningsberedskap. Vi använder de stora vattentanksvagnar som annars används under vinterhalvåret, då dessa smälter snö. Tilläggsavtal till snökontraktet har under kvartalet tecknats för denna innovation.

För Entreprenad Sverige börjar vi nu se ökningar av underhållsarbeten på järnvägen så som är aviserat sedan tidigare i Trafikverkets stora satsningar på järnvägsunderhåll. Med denna satsning kommer även Transport Skandinavien att få se en ökning av i sin verksamhet de kommande åren. På transportsidan får vi även tillväxt med uppdraget att transportera järnmalm åt Kaunis Iron. Inom Entreprenad Utland är vi riggade för den aviserade stora järnvägssatsningen som kommer i CP6 i Storbritannien med start 1 april 2019.

Sveriges satsning på järnvägen är ett steg närmare ett faktum, ram är beslutat till 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än föregående tolvårsplan. Den detaljerade infrastrukturplanen offentliggjordes i maj och satsningen på spårbyten och underhåll ligger nu fastställt för flera år framåt.[3]

I Storbritannien har regeringen tillfört nya medel till Network Rail in i slutet av CP5, det vill säga från1 april 2018 till och med 31 mars 2019 med 200 miljoner pund. För CP6 är de beslutade medlen för järnvägen cirka 47,9 miljarder pund.[4] Vi har för närvarande en kostnadsstruktur för högre volymer än de som är rådande för stunden i landet. Vi ser detta som en investering för de aviserade järnvägsunderhållssatsningarna.

Processen med börsbytet är nu genomförd och det skapar en bra plattform för framtiden. Railcare fokuserar på att skapa nya affärer och bygga Railcare vidare, där vi bedömer att befintlig maskinpark och organisation ska kunna hantera en nettoomsättning på cirka 450 MSEK.


Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan information som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag den 23 augusti 2018, kl. 07:30 CEST.  


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 120 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.


[1] https://www.networkrail.co.uk/who-we-are/publications-resources/our-plans-for-the-future/ 

[2] https://www.networkrail.co.uk/who-we-are/publications-resources/strategicbusinessplan/

[3] https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/

[4] https://www.gov.uk/government/speeches/rail-infrastructure-funding-statement-of-funds-available-2019-to-2024

Kontakt