2016-08-25 08:00 CEST

Delårsrapport Q2, januari-juni 2016

Full gas för fortsatt tillväxt och lönsamhet
  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 163,4 (131,1) MSEK
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 15,7 (16,5) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,3 (10,1) MSEK
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,34 (2,31) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 25,6 (24,0) SEK
  • Soliditeten uppgick till 28,2 (28,3) procent

(Se bilder i bifogad pdf-fil)

VD-kommentar

Tillväxten fortsätter enligt plan. Årets andra kvartal är för oss alltid svårplanerat. Det är svårt att veta när entreprenader och entreprenadtransporter drar igång i Sverige. I år kom vi igång en och en halv månad senare än vad vi brukar för att sedan gå upp i normal beläggning, och från mitten av juni så har vi nästan alla våra maskiner, lok och personal i Sverige i full produktion vilket förstås känns mycket bra. Kvartalet har i övrigt präglats av ett intensivt arbete med försäljning och att räkna på anbud inom koncernens alla bolag.

På entreprenadsidan så har vi i perioden mellan vinter- och sommaruppdragen jobbat hårt med försäljning och att få igång alla maskiner i produktion. Under kvartalet har vi haft vårt första uppdrag med Railcares konceptlösning med både Railvac och vår nya innovation Ballastfeeder, detta i skarpt läge på sträckan mellan Sundsvall och Timrå. Projektet blev mycket lyckat. Från mitten av maj så har vi kontrakt på spårbytet Vislanda – Moholmen där vi har en maskin fram till vecka 40. Sommarens stora uppdrag på spårbytena Bastuträsk – Träskholm och Koler – Älvsbyn gick igång i mitten av juni och pågår fram till och med vecka 39. Detta innebär att vi har full beläggning fram till vecka 40 och resterande och tillkommande jobb planeras till oktober. Sedan är det dags att planera inför kommande snösäsong.

På Liningen så har vi haft produktion i det avtal som vi har med Trafikverket på vägsidan. På järnvägssidan har det som brukligt varit mindre produktion under årets första halva. Stort fokus ligger på försäljning inom järnväg, väg och industri inför hösten.

Transportsidan har under andra kvartalet, precis som på entreprenadsidan, kommit igång senare än vad vi vill. Koncernens försämrade marginal under kvartalet kan främst härledas till april månads resultatdipp på transportsidan. Under kvartalet har vi haft många lok uthyrda i Norge, några av dessa kommer att tas hem då vi har kontrakt på att hålla med lok, förare och tillsyningsmän till de båda spårbytena åt Strukton, som drog igång i juli. Under maj, juni och augusti så har vi kört specialtransporten i det för oss nya femåriga avtalet med ogräsbekämpningståget.

I Storbritannien så har många frågeställningar kommit angående Brexit och dess påverkan på oss. Vi är sedan länge etablerade i Storbritannien, och kommer så att vara en lång tid framöver. Det som påverkar oss är underhållsbehovet av järnvägen och behovet av våra maskiner och tjänster. Vi vet att underhålls-behovet är stort. Network Rail investerar mycket i sitt eftersatta underhåll och vår maskinteknik blir mer och mer inarbetad för varje dag som går. I CP5 (Controlperiod5) hos Network Rail så ligger man för närvarande efter i sin tidplan gällande ballastbyte i växlar, vilket innebär att dessa jobb finns kvar att göra tillsammans med de redan planerade. Det som känns mycket tillfredsställande inför framtiden är att mycket av det som är levererat och klart i CP5 gällande ballastbyten i växlar, är levererat av Railcare.

För närvarande har vi två Railvac på område LNE (London North East) och en på område Western. En Railvac går som ”spothire” på många olika områden. Fördelen med ”spothire”-maskinen är att vi får visa upp oss och alla dess fördelar i skarpt läge i nya områden, under 2016 har vi varit och arbetat i fem av åtta områden. Railvac-maskin nummer 6 som är besiktad och klar kommer att transporteras över till Storbritannien då vi får uppdrag för maskin nummer 5.

Under midsommarveckan var vi med på Network Rails egen mässa ”Rail Live” i Long Marston. Det är den största järnvägsmässan i landet och är till för att Network Rails personal skall komma ut och se maskiner, innovationer och träffa sina leverantörer. Vi körde tre visningar om dagen med vår Railvac och vi hade flera hundra besökande kunder som nu sett maskinen och dess fördelar. En mycket lyckad mässa där vi fått stort genomslag hos Network Rail.

På exportsidan så har det under kvartalet handlat mycket om de två vagnsdelar ”extensions” som är levererade till Tubelines för arbete i London Underground. De båda är nu i drift i olika projekt och i och med dessa projekt har kontakten med Tubelines fördjupats och vi ser ljust på framtiden tillsammans. Under kvartalet har vi också för första gången ställt ut på en gruvmässa, Euro Mine Expo. Där saluförde vi vår gruvmaskin Minevac, som är utvecklad för att passa de transportsystem som används i många gruvor.

Sammanfattning
Trots att vi kom igång senare än vad vi brukar med sommarentreprenaderna så känns läget mycket bra med utfallet av den försäljning av tjänster och entreprenader som är gjord, och de avtal som under kvartalet har tecknats och som också gör att vi har en bra beläggning framåt. Då vi också har många långa avtal inom koncernens bolag så som vinterarbeten, Storbritannien, verkstadsuppdrag, lok med mera, så är det bara att med min engagerade personal gasa vidare för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Daniel Öholm
VD

Försäljning och resultat för andra kvartalet
Intäkter uppgick till 76,1 (62,3) MSEK. Rörelseresultatet blev 1,2 (5,4) MSEK. 

Organisation
Railcare-koncernen består av moderbolag Railcare Group AB (publ) med sju dotterbolag och ett intressebolag.

Personal
Antal årsanställda inom koncernen uppgår till ca 120 personer.

Railcares aktie
Bolagets aktie finns listad hos AktieTorget under namnet RAIL.
Den 30 juni 2016 var antalet aktier 4 380 389, fördelade på 2 144 aktieägare.

Rapporttillfällen
Railcare kommer att lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport Q3                                        Torsdag den 10 november 2016
Bokslutskommuniké 2016                           Torsdag den 23 februari 2017

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

25 augusti 2016
Styrelsen i Railcare Group (publ)

Kort om Railcare och dess målsättning
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare erbjuder även verkstadstjänster i form av större lok- och vagnsreparationer, löpande underhåll och uthyrning av personal. Maskinförsäljning är även en viktig del i Railcares utbud och sker på internationell marknad.

Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.

Railcares målsättning är att vara det ledande specialistföretaget inom den Skandinaviska marknaden då det gäller innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. För export av våra tjänster och maskinförsäljning på den internationella marknaden är målsättningen att vi har positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Vi skall vara ett energirikt och lönsamt företag för våra aktieägare. Vår lönsamhet skall vara bättre än snittet i järnvägsbranschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Öholm
VD
Tel. 070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Dokument

Kontakt