2022-05-03 07:30 CEST

Delårsrapport januari-mars 2022

Stabilt kvartal med högre volymer i svenska entreprenadverksamheten

Första kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 7,1 procent till 95,3 MSEK (88,9).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade marginellt till 8,8 MSEK (8,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,26).  
     

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Railcare tecknade i januari ett nytt ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadarbeten i Sverige. Det nya avtalet ger förutsättningar för avrop av MPV, den batteridrivna underhållsmaskinen som Railcare utvecklat. Avtalet är på tre år, med option om förlängning på ytterligare 1+1 år.
     

Väsentliga händelser efter perioden

  • I början av april tecknade Railcare ett förnyat avtal med LKAB avseende järnmalmstransporter. Avtalets värde uppgår till ca 50 MSEK och sträcker sig till och med 31 december 2022.
  • Trafikverket nyttjar sin option och förlänger befintligt snöröjningskontrakt med Railcare med ytterligare tre år. Förlängningen av kontraktet gäller till och med 30 april 2025 och ordervärdet uppgår till 40 MSEK per år.

VD-kommentar 

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 95,3 MSEK (88,9) och rörelse-resultatet var 8,8 MSEK (8,7). Det motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 procent.

– Ett kvartal som kännetecknas av lägre volymer i transportverksamheten och Entreprenad Utland, vilket kompenserats av högre volymer i entreprenad-verksamheten i Sverige och Maskin & Teknik.

Entreprenad Sverige har haft högre volymer under första kvartalet jämfört med föregående år. Snöröjning åt Trafikverket har fortgått som planerat och avslutades i mitten av mars. Två viktiga avtal med Trafikverket har förnyats. Det är dels snöröjningskontraktet där optionen om förlängning med tre år har nyttjats, dels ett nytt ramavtal för entreprenadarbeten som också gäller i tre år, och med option på förlängning. Det är ett fint kvitto på att en av våra största kunder är nöjda med det jobb vi gör, och vill fortsätta arbeta med oss. Det nya ramavtalet inkluderar Railcares batteridrivna MPV vilket är ett viktigt steg för Railcare och branschen i sin helhet. Det första arbetet med MPV genomfördes redan i mitten av mars i den sex kilometer långa järnvägstunneln på Citybanan i Stockholm. Det är en miljö där MPV lämpar sig som bäst genom den fossilfria driften och väsentligt lägre ljudnivåer.

Liningverksamheten har haft betydligt högre beläggning än föregående år och efterfrågan på trumrenoveringar har ökat.

Entreprenadverksamheten i Storbritannien har haft lägre beläggning än motsvarande kvartal ifjol, vilket förklaras av att färre projekt avropats av kund. I en koncernintern försäljning har Railcare Danmark A/S avyttrat kvarvarande anläggningstillgångar till det svenska bolaget Railcare Machine AB. Verksamheten i Danmark har därmed upphört och verksamheten kommer att avvecklas.

Transport Skandinavien redovisar lägre volymer jämfört med första kvartalet 2021, vilket förklaras av att kontraktet med LKAB gick ut vid årsskiftet. Ett förnyat kontrakt med LKAB tecknades i början av april och gäller för perioden april-december 2022.

Lokverkstaden har påbörjat uppgradering av två diesellok av typ TB för Infranord under första kvartalet. Arbetet beräknas pågå under hela året och värdet på kontraktet uppgår till totalt 30 miljoner kronor.

I segment Maskinförsäljning genomfördes den försenade leveransen av maskindelar till Loram i januari. Leverans av 22 timmervagnar har skett till BLS Rail under det första kvartalet och därmed är samtliga 28 timmervagnar levererade. I verkstaden i Skelleftehamn pågår byggnation av en ny vidareutvecklad MPV som kommer att utrustas med strömavtagare för att kunna ladda batterierna från kontaktledningen. På grund av långa leveranstider beräknas maskinen vara färdigställd andra halvåret 2023.  Parallellt med detta pågår utveckling av en batterivagn för att möjliggöra konvertering av dieseldrivna maskiner till batteridrift.

Vi har beslutat att ändra benämningen på segment ”Maskinförsäljning” till ”Maskin & Teknik” för att bättre beskriva segmentets verksamhet. Verksamheten inkluderar teknikutveckling, byggnation och försäljning av nya maskiner, men även vidare­utveckling och ombyggnation av befintliga maskiner. Utveckling av ny teknik är avgörande ur ett hållbarhetsperspektiv. Railcare vill leda utvecklingen inom branschen och minska fossila utsläpp från den egna verksamheten med 40 % fram till år 2025.

Den pågående ryska invasionen av Ukraina innebär risker för den globala ekonomin. Railcare har varken verksamhet eller anställd personal i Ukraina eller Ryssland och påverkas i dagsläget inte heller av sanktioner mot Ryssland. Högre energipriser innebär endast en marginell påverkan på Railcare då kunden i de flesta fall står för energikostnaden. Sammantaget ser vi ingen direkt påverkan på vår verksamhet i dagsläget, men långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse.

Mattias Remahl, CEO
 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 3  maj 2022 kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post:
mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post:
lisa.borgs@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt