Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Railcare extends framework agreement with Network Rail

Network Rail has overall responsibility for the construction and maintenance of large parts of the UK rail network. Network Rail has extended the current framework contract with Railcare, the extension is valid from 1st April 2019 to 31st March 2020. [...] Läs mer...

Railcare förlänger ramavtal med Network Rail

Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har förlängt nuvarande ramavtal med Railcare och förlängningen gäller från 1 april 2019 till den 31 mars 2020. Samtliga Network Rails [...] Läs mer...

The election committee’s proposal of board of directors for the Annual General Meeting 2019

Railcare Group AB (publ)’s election committee proposes that the Annual General Meeting re-elect the current members of the board of directors Catharina Elmsäter-Svärd, who is also proposed to be re-elected as chairman of the board, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, [...] Läs mer...

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt nyval av Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman [...] Läs mer...

Bokslutskommuniké 2018

Ökad efterfrågan från nyckelkunder under årets fjärde kvartal. Helåret svagare än förväntat. Fjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 9,4 procent till 78,7 MSEK (86,9). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 5,2 MSEK till 2,2 MSEK (7,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick [...] Läs mer...

Year-end report 2018

Increased demand from key customers during the fourth quarter of the year. The year weaker than expected. Fourth quarter Consolidated net sales decreased by 9.4 per cent to SEK 78.7 million (86.9). Operating profit (EBIT) decreased by SEK 5.2 million [...] Läs mer...

Railcare is preparing for the future with a battery-powered version of the company’s own developed railway vehicles

Rail specialist Railcare plans to manufacture a zero-emission battery-powered MPV, Multi-Purpose Vehicle, which is a vehicle with a diverse range of applications for rail maintenance. The vehicle is self-propelled and equipped with vacuum pumps, hydraulics, and control cabins so that [...] Läs mer...

Railcare laddar för framtiden med batteridriven version av bolagets egenutvecklade järnvägsfordon

Järnvägsspecialisten Railcare planerar att tillverka en utsläppsfri batteridriven MPV, Multi Purpose Vehicle, som är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. Fordonet är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik, manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som ett batteridrivet komplement till Railcares [...] Läs mer...

Railcare signs strategic framework agreement with Trafikverket

Railcare have signed a framework agreement with Trafikverket with regards to the track work required throughout Sweden. The agreement period is for two years with an option to extend for another two. The framework agreement is strategically important for Railcare [...] Läs mer...

Railcare tecknar strategiskt ramavtal med Trafikverket

Railcare har tecknat ett ramavtal med Trafikverket avseende spårarbeten i hela Sverige. Avtalsperioden är på två år med option om förlängning på ytterligare två år. Ramavtalet är strategiskt viktigt för Railcare då bolaget kan optimera användningen av sina Railvac-maskiner genom [...] Läs mer...