Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Bokslutskommuniké 2018

Ökad efterfrågan från nyckelkunder under årets fjärde kvartal. Helåret svagare än förväntat. Fjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 9,4 procent till 78,7 MSEK (86,9). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 5,2 MSEK till 2,2 MSEK (7,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick [...] Läs mer...

Year-end report 2018

Increased demand from key customers during the fourth quarter of the year. The year weaker than expected. Fourth quarter Consolidated net sales decreased by 9.4 per cent to SEK 78.7 million (86.9). Operating profit (EBIT) decreased by SEK 5.2 million [...] Läs mer...

Increased number of shares and votes in Railcare Group AB (publ)

In accordance with the information in Railcare’s interim report for the third quarter of 2018, Norrlandsfonden has requested conversion of half of its convertible debentures. The debenture certificate is SEK 10 million, and SEK 5 million has been converted according [...] Läs mer...

Ökning av antalet aktier och röster i Railcare Group AB (publ)

I enlighet med information i Railcares delårsrapport för tredje kvartalet 2018 har Norrlandsfonden begärt konvertering av halva sitt konvertibla skuldebrev. Skuldebrevet är på 10 MSEK och därmed har 5 MSEK konverterats enligt avtalad kurs, 4,50 kr per aktie, till 1 111 111 [...] Läs mer...

Delårsrapport januari–september 2018

Svag efterfrågan och uppstartskostnader påverkade kvartalet negativt Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning minskade med 14,5 procent till 62,3 MSEK (72,9). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 11,6 MSEK till -4,6 MSEK (7,0). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,21 SEK (0,18). Årets [...] Läs mer...

Delårsrapport januari-juni 2018

Ett kvartal med stabil resultatförbättring jämfört med samma kvartal 2017 och förberedelser inför kommande projekt Andra kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 7,5 % till 62,7 MSEK (58,3). Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 8,2 MSEK till -1,0 MSEK (-9,2). Resultat per [...] Läs mer...

Delårsrapport januari-mars 2018

Ett kvartal med viktiga steg i förberedelserna för ökad efterfrågan Första kvartalet 2018 – Koncernens nettoomsättning minskade med 10,8 % till 66,5 MSEK (74,6). – Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 56,1 % till 5,0 MSEK (11,4). – Resultat per aktie efter [...] Läs mer...

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 25 april 2018, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen [...] Läs mer...

Railcare Group AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Railcare Group AB:s (publ) (”Railcare”) aktier kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel [...] Läs mer...

Railcare Group AB offentliggör årsredovisningen för 2017

Railcare Group AB:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se   För ytterligare information [...] Läs mer...
1 2 3 9