Belopp i MSEK, om inget annat angesHelår 2018Helår 2017
Nettoomsättning270,1292,6
Omsättningstillväxt, % -7,7-17,1
Rörelseresultat (EBIT) 1,516,7
Rörelsemarginal, % 0,65,7
Årets resultat -1,49,0
Finansnetto -5,3-4,9
Balansomslutning 413,2420,1
Soliditet, % 32,331,7
Nyckeltal per aktie, SEK
Resultat per aktie före utspädning -0,060,41
Resultat per aktie efter utspädning -0,060,39
Eget kapital per aktie 5,816,08
Utdelning per aktie, SEK – *  0,15

* Styrelsens förslag till årsstämman 2019.