Belopp i MSEK, om inget annat anges Helår 2019 Helår 2018
Nettoomsättning 370,6 270,1
Omsättningstillväxt, % 37,2 -7,7
Rörelseresultat (EBIT) 32,0 1,5
Rörelsemarginal, % 8,6 0,6
Årets resultat 20,8 -1,4
Finansnetto -5,8 -5,3
Balansomslutning 459,2 413,2
Soliditet, % 33,5 32,3
Nyckeltal per aktie, SEK    
Resultat per aktie före utspädning 0,90 -0,06
Resultat per aktie efter utspädning 0,87 -0,06
Eget kapital per aktie 6,69 5,81
Utdelning per aktie, SEK 0,30 –