Styrelsens utskott förbereder frågor som styrelsen som helhet sedan fattar beslut om.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet är ett beredande organ inom bolagets styrelse som till exempel ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering samt regelefterlevnad. Revisionsutskottets arbete regleras av en särskild instruktion som antagits av styrelsen som en del av dess arbetsordning.

Revisionsutskottet ska därvid särskilt bidra till en god finansiell rapportering och för upprätthållandet av marknadens förtroende för bolaget. Vidare ska Revisionsutskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och den/de externa revisorn/revisorerna.

Revisionsutskottets medlemmar är Adam Ådin (ordförande), Anders Westermark och Björn Östlund.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har beslutat att inte inrätta ett särskilt ersättningsutskott utan, eftersom styrelsen finner det mer ändamålsenligt att låta hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. (Styrelseledamöter som även är medlemmar i koncernledningen deltar ej i detta arbete).

Ersättningsutskottets arbetsuppgifter är att:

Ersättningsutskottets medlemmar är Catharina Elmsäter-Svärd (ordförande), Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark och Björn Östlund.