Kontakta oss

Styrelsens utskott

Railcare Group AB:s styrelse har upprättat två utskott, revisionsutskott och ersättningsutskott. Utskotten förbereder frågor som styrelsen som helhet sedan fattar beslut om.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet är ett beredande organ inom bolagets styrelse som till exempel ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering samt regelefterlevnad. Revisionsutskottets arbete regleras av en särskild instruktion som antagits av styrelsen som en del av dess arbetsordning. Revisionsutskottet ska därvid särskilt bidra till en god finansiell rapportering och för upprätthållandet av marknadens förtroende för bolaget. Vidare ska Revisionsutskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och den/de externa revisorn/revisorerna.

– Revisionsutskottets medlemmar är Anna Weiner Jiffer (ordförande), Adam Ådin och Lars Stenlund.

Ersättningsutskottet
Styrelsen har beslutat att inte inrätta ett särskilt ersättningsutskott utan, eftersom styrelsen finner det mer ändamålsenligt, låta hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter (exklusive styrelsemedlemmar som även är medlemmar i koncernledningen). Ersättningsutskottets arbetsuppgifter är att;

– Ersättningsutskottets medlemmar är Catharina Elmsäter-Svärd (ordförande), Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Lars Stenlund och Anders Westermark.