Revisorernas uppdrag inkluderar exempelvis granskning enligt International Standards on Auditing och aktiebolagslagen av Railcare Group AB och dess svenska dotterbolags bokföring och årsredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget som syftar till att ge revisorerna underlag till sin revisionsberättelse till årsstämman.

Revisorerna träffar revisionsutskottet löpande under verksamhetsåret och träffar styrelsen en gång per år för att avrapportera sina iakttagelser.

Under årsstämman 2021 utsågs auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2022. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB utsett auktoriserade revisorn Fredrik Lundgren.

 

Kontaktinformation

Fredrik Lundgren

Partner EY
Telefon: 0910-58 58 10
E-post: fredrik.lundgren@se.ey.com
Box 236, 931 22 Skellefteå
Övriga uppdrag: Bredband2 I Skandinavien AB, Martinson Group AB, Fastec AB, Gestamp Hardtech AB, Alimak Hek AB och Valutec AB.