Kontakta oss

Personer i ledande ställning

Enligt artikel 19 i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 596/2014 (EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)) är personer i ledande ställning (PDMR) och deras närstående skyldiga att underrätta Railcare och Finansinspektionen (FI) utan dröjsmål och senast inom tre (3) arbetsdagar om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning av aktier eller skuldinstrument som emitterats av Railcare eller derivat eller andra finansiella instrument kopplade till dem när ett samlat transaktionsbelopp om 5 000 euro uppnåtts under kalenderåret.