Kontakta oss

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2018 beslutade om riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt följande samt bifogat dokument. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt koncernen utöver styrelseuppdraget.

Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

-200 000 kronor till styrelsens ordförande;
-100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i Railcare Group AB innebär i huvudsak att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och att kriterierna därvid ska utgöras av den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen exklusive eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning till Railcare eller bolagets ledning. Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Vad som stadgas om bolaget gäller också i förekommande fall för koncernen.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas inte mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Enligt riktlinjerna ska uppsägningstid från bolagets sida vara högst sex månader för verkställande direktören. Under året beslutade ersättningsutskottet om att förlänga den ömsesidiga uppsägningstiden till 12 månader för verkställande direktören. Detta gjordes på rekommendation från rådgivare i listbytesprocessen, utifrån vad som anses vara praxis på reglerad marknad. I punkt 11 i Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare står att styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen bedömde att detta var ett sådant fall.

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.