Kontakta oss

Bolagsstämmor

Railcare Group AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Ansvar för bolagets styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelse, styrelsens utskott och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regelverk. Railcare tillämpar Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. De interna styrdokumenten inom Railcare är den av årsstämman fastställda bolagsordningen, Arbetsordning för styrelsen inklusive bilagor, Kommunikationspolicy, Insiderpolicy och Finanspolicy. Utöver dessa finns det andra policyer som medarbetare och uppdragstagare inom Railcare-koncernen ska följa och arbeta efter.

Bolaget ska offentliggöra datum och ort för årsstämman senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till ordinarie stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och kallelse till stämman ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens industri samt på bolagets webbplats.

Rätt att delta i bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Valberedningen 2019
I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2019. Valberedningen utgörs av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastigheters AB, Per-Martin Holmgren, utsedd av TREAC AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av familjerna Marklund och Dahlqvist. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@railcare.se

Ärenden till årsstämman
Aktieägare har, efter skriftlig begäran till styrelsen, rätt att få ärende behandlat på årsstämman. En sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Begäran ska ställas till styrelsen.

På årsstämman informeras om företagets utveckling under det gångna året och beslut tas i centrala ärenden. På stämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid stämman ska aktieägarna vara införda i aktieboken samt ha gjort anmälan om deltagande inom viss tid. De aktieägare som inte personligen kan närvara kan rösta genom ombud.

Årsredovisningen för 2018 beräknas finns tillgänglig senast 3 veckor före årsstämman.

Handlingar till årsstämman 2018

Fullmaktsformulär

Protokoll exkl. bilagor

Årsredovisning 2017

Presentation föreslagna styrelsemedlemmar

Fullständiga förslag till beslut

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Justerad bolagsordning

Kallelse till årsstämma

Bolagsstämmor